Ocena brak

SPONSORING JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - SPONSORING A MECENAT

Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013

Słowo sponsor wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie jako czasownik oznacza „poręczyć", a rzeczownik„sponsum" ma znaczenie „uroczyste przyrzeczenie, zobowiązanie, układ, ugoda". W formie rzeczownikowej „sponsio"ma szersze zastosowanie, ponieważ oznacza nie tylko uroczyste przyrzeczenie, zapewnienie czegoś, ugodę lub układ,lecz także odnosi się do sumy pieniężnej objętej układem sądowym lub kaucją.

W języku angielskim pojęcie sponsor to m.in. wnioskodawca, poręczyciel, protektor czy mecenas, w odniesieniu dohandlu to osoba finansująca reklamę, a sponsorship oznacza finansowanie reklamy.

Czym zatem jest współcześnie pojmowany sponsoring?

Sponsoring zakłada przede wszystkim wzajemne świadczenia sponsora i sponsorowanego, przy czym wprzypadku sponsora do działań wykorzystywane są pieniądze, środki rzeczowe lub usługi przedsiębiorstw.W zamian za to sponsor oczekuje od sponsorowanego, że ten umożliwi mu realizację takich celów, jakkomunikacja z otoczeniem, reklama, promocja sprzedaży, budowa imane itp.

Różnice między sponsoringiem a mecenatem

Sponsoring w swojej formie zbliża się do mecenatu, często nawet nieprawidłowo stosuje się wymiennie oba tepojęcia. Dlatego należy jasno je rozgraniczyć.

Choć mecenat można uznać historycznie za początek obecnie te dwie formy prawne różnią sięprzede wszystkim pod względem intencji działania. Mecenat jako klasyczny sposób wspierania kultury i sztuki charakteryzujesię tym, że oparty jest na całkowicie altruistycznych motywach działania, pozbawionych osobistych celów ioczekiwań. Taka postawa wiąże się więc z pomocą ze strony darczyńcy nawet wtedy, gdy jego nazwisko lub nazwapozostaje nieznana. Sponsoring zakłada natomiast komercyjną użyteczność świadczonych pieniędzy czy środków.

Przyczyny rosnącego znaczenia sponsoringu

Znaczenie coraz bardziej wzrasta. Przyczyny tego zjawiska mogą być rozmaite:

1. Wzrastają ceny klasycznej reklamy telewizyjnej, radiowej i drukowanej w gazetach. Koszty, które firma ponosi wzwiązku ze są zazwyczaj dużo niższe, choć zależy to też od rangi i wielkości sponsorowanego,wydarzenia.

SPONSORING

- interes firmy

- wzajemne świadczenia

- fakt świadczenia i sponsor znany opinii publicznej

- działalność sponsorska ma charakter długofalowy izorganizowany

- sponsoring ma spełnić wyznaczone cele, dąży się więcdo pomiaru skuteczności podjętych działań

MECENAT

- brak wzajemnego świadczenia

- dyskrecja, wspierający pozostaje nieznany lub niepodkreśla się jego udziału

- nie prowadzi działań w sposób zorganizowany isystematyczny

- nie tworzy w tym celu struktur organizacyjnych

- nie prowadzi badań efektywności działań dotyczących mecenatu

2. Klasyczna reklama traci coraz bardziej na skuteczności - natłok różnych form reklamowych powoduje osłabieniesiły bodźców reklamowych, a poszczególnym reklamom coraz trudniej jest odróżnić się na tyle, aby przekaz reklamowydotarł do odbiorcy.

3. Sponsoring jest dla odbiorcy bardziej wiarygodny niż tradycyjna reklama, poza tym odbiorcy coraz bardziej uznajądziałania reklamowe jako zbyt natarczywe i uciążliwe.

4. Następuje rozwój środków przekazu (obok tradycyjnych radia, prasy i telewizji, w ostatnich latach również Internet)- powiększa się w ten sposób grupa adresatów, do których mogą docierać programy sponsorowane.

5. Pojawiają się prawne ograniczenia zakazujące reklamy produktów pewnych branż (wyroby tytoniowe, przemysłspirytusowy).

6. Sponsoring jest również traktowany jako alternatywa dla nie cieszących się społecznym poparciem form działalnościgospodarczej (przemysł rafineryjny, chemiczny).

7. W przypadku ograniczenia środków publicznych dla różnych zadań społecznych wzrasta możliwość korzystnegozaistnienia firmy w świadomości odbiorców jako instytucji wyczulonej na sprawy społeczne.

Powodów wzrostu atrakcyjności może być wiele, wśród nich można wymienić dobre relacje z klientamii personelem, pozytywny odbiór w mediach, wzrost rangi marki, wyrobu oraz firmy, a także wsparcie społeczności.

Podobne prace

Do góry