Ocena brak

Spółki osobowe.

Autor /coubsEncoca Dodano /03.01.2005

Spółki osobowe: 1.Sp.cywilna - przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągania wspólnego celu gosp. przez działanie w sposób oznaczony w szczególności wniesienie wkładów. Majątek sp. cyw. jest wspólnym majątkiem wspólników i obejmuje wkłady wspólników oraz to co spółka nabyła w toku prowadzonej działalności. Każdy wspólnik ma równy udział nie tylko w zyskach ale i w stratach. Wspólnicy odpowiadają własnym majątkiem, za zobowiązania spółki. Jeśli obroty spółki cyw. w ciągu dwóch kolejnych lat osiągnęły równowartość w PLN co najmniej 400 tys. euro to pod groźbą grzywny musi zostać przekształcona w spółkę handlową.
2. Sp. jawna – jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Spółka ta nie jest osobą prawną, posiada jednak odrębny majątek, może nabywać i zaciągać zobowiązania jak również pozywać i być pozwanym. Spółka ta podobnie jak inne spółki handlowe podlega wpisowi do rejestru handlowego. Wspólnikiem spółki jawnej może być osoba prawna.
3. Sp. partnerska - tworzona jest przez wspólników celu wykonywania wolnego zawodu, w spółce prowadzonej pod własna firmą. Partner nie odpowiada za zakres zobowiązań spółki powstały w związku z wykonywaniem zawodu przez pozostałych partnerów. Sp. partnerska jako jedyna z osobowych ma możliwość powołania zarządu.
4. Sp. komandytowa jest spółką w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń, tak jak w spółce jawnej a odpowiedzialność odpowiedzialność najmniej jednego wspólnika jest ograniczona do sumy komandytowej. Komandytariusz nie ma prawa do reprezentowania spółki.
5. Sp. komandytowo – akcyjna – jest spółką w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia a co najmniej jeden jest akcjonariuszem. Umowa spółki musi mieć formę aktu notarialnego. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki ale nie może jej reprezent. W sp. komand. – akcyj. Funkcjonuje walne zgromadzenie, może też działać rada nadzorcza.
Spółki kapitałowe :1. Sp. z o. o. – jest osobą prawną czego skutkiem jest m. in. że wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Czynności w imieniu spółki dokonuje zarząd, a nie poszczególni wspólnicy. Członkiem zarządu może być sam wspólnik lub osoba spoza, zatrudniona w celu prowadzenia jej spraw. Najwyższą władzą w sp. z o. o. jest zgromadzenie wspólników . Zgromadzenie wspólników podejmuje najważniejsze dla spółki decyzje m. In. Decyduje o podziale zysków lub pokryć strat, powołuje zarząd. Może także powoływać radę nadzorczą lub komisje rewizyjną.


Spółki: jawną, komandytową oraz komandytowo - akcyjną można założyć tylko w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą. Spółkę zaś partnerską założyć można w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce, prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.
Spółki osobowe posiadają następujące cechy:
brak osobowości prawnej (są bowiem tzw. ułomnymi osobami prawnymi),
wspólnicy reprezentują spółkę (co do zasady, bo np. w spółce partnerskiej może zostać powołany do tego zarząd),
istnieje stała więź między wspólnikami,
wspólnicy muszą być ujawnieni (są jednak wyjątki od tej zasady, np. komandytariusze, jeśli nie chcą ponosić pełnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, nie powinni być ujawniani w firmie spółki),
wspólnicy wnoszą wkłady,
nieograniczona i solidarna odpowiedzialność osobistym majątkiem wspólników za zobowiązania spółki (są wyjątki od tej zasady, gdyż np. akcjonariusze w spółce komandytowo-akcyjnej nie odpowiadają za zobowiązania spółki),
wspólnicy pracują na rzecz spółki (nie wszyscy mają taki obowiązek, czasem wystarczy wniesienie wkładów w odpowiedniej wysokości),
uproszczona księgowość.

Podobne prace

Do góry