Ocena brak

Spółki osobowe

Autor /alexis Dodano /25.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Spółki osobowe

Transkrypt

Spółka cywilna
• Uregulowana w k.c.
• Nie jest osobą prawną ani przedsiębiorcą, nie stanowi teŜ
jednostki organizacyjnej (jak spółki osobowe)


• Przedsiębiorcami są natomiast wspólnicy
• Nie podlega wpisowi do KRS (krajowy rejestr sądowy)
• Do Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisywani są wspólnicy, wpis
niema jednak charakteru konstytutywnego.

Spółka cywilna nie moŜe mieć firmy.

• Do 9 stycznia 2009 obowiązek przekształcenia
• S.c. jest, co do zasady, przeznaczona dla prowadzenia
przedsiębiorstwa o małych rozmiarach. W razie
zwiększonych przychodów spółki k.s.h. nakładał na
wspólników obowiązek przekształcenia jej w spółkę
jawną. Z uwagi na trudności w egzekwowaniu tego
przepisu został on zniesiony z dniem 9 stycznia 2009 r.
Takie przekształcenie s.c. w s.j. jest jednak w dalszym
ciągu moŜliwe, s.c. staje się s.j. z dniem wpisu do KRS.

Charakter prawny spółki cywilnej
• Jest umową o współdziałanie pomiędzy wspólnikami,
jednakŜe umowa ta rodzi skutki nie tylko pomiędzy
wspólnikami, ale takŜe wobec osób trzecich. Większość
przepisów k.c. dot. s.c. ma charakter dyspozytywny, z
wyjątkiem zasad odpowiedzialności za zobowiązania
spółki wobec wierzycieli (art. 864 k.c.) oraz zakazu
wyłączenia prawa wspólnika do zysku (art. 867 par. 1
k.c.).

• Umowa spółki cywilnej (pojęcie)
• = umowa na podstawie której wspólnicy zobowiązują się
do współdziałania w celu osiągnięcia oznaczonego w
umowie celu gospodarczego, w szczególności poprzez
wniesienie wkładów.
• Wspólnikiem mogą być osoby fizyczne i prawne oraz
podmioty, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Forma umowy pisemna do celów dowodowych.

• Wkłady do spółki
• Liberalne podejście ustawodawcy: własność ruchomości,
nieruchomość, prawa obligacyjne, prawa na dobrach
niematerialnych oraz praca wspólnika świadczona na rzecz
realizacji wspólnego celu.
• Nie majątek spółki, ale osobista odpowiedzialność
wspólników stanowią gwarancję zaspokojenia wierzycieli.
Sporne jest pytanie czy wniesienie przez wspólnika
wkładu majątkowego jest obowiązkowe.

Majątek spółki
Współwłasność łączna wspólników, nie jest moŜliwe jej
zniesienie w trakcie trwania spółki.
Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania
• Osobista (tj. z majątku osobistego)
• Bezpośrednia (nie jest wymagane uprzednie prowadzenie
egzekucji z majątku spółki)
• Solidarna (umowa spółki moŜe zmienić zakres roszczeń
regresowych, inaczej wspólnicy odpowiadają równo)

Prowadzenie spraw spółki
Podejmowanie decyzji dotyczących wspólnych spraw ma
kaŜdy ze wspólników w ramach umowy spółki. W
sprawach zwykłych czynności jednoosobowo, w prawach
przekraczających zakres zwykłych czynności zgoda
wszystkich.
• Zwykłe sprawy spółki (rutynowe)
• Decyzje o charakterze strategicznym (pociągające skutki
trwałe lub długotrwałe lub nieodwracalne).

• Reprezentacja spółki
• = składanie oraz przyjmowanie oświadczenia woli w
imieniu spółki (wspólników)
• Reprezentacja czynna (składanie oświadczeń woli)
• tak jak u prowadzenia spraw spółki
• Reprezentacja bierna – do skutecznego przyjęcia
oświadczenia woli wystarczy złoŜenie oświadczenia woli
wobec jednego wspólnika.

Udział w stratach i zysku
• Udziały mogą być róŜne, ale nie moŜna pozbawić
wspólnika prawa w całości.
Rozwiązanie spółki
• Przyczyny: upływ czasu (na czas określony), osiągnięcie
celu na który została zawarta, wypowiedzenie umowy
przez wspólnika, rozwiązanie umowy przez wspólników,
rozwiązanie umowy przez sąd z waŜnych powodów,
śmierć wspólnika gdy spółka posiada tylko dwóch

wspólników (chyba Ŝe w miejsce zmarłego wspólnika
wstępują jego spadkobiercy).
Skutki rozwiązania:
zwrot rzeczy w naturze, które wniósł do uŜywania
wypłata wartości jego wkładu zgodnie z umową spółki
• wypłata udziału w zysku (róŜnica między wartością
początkową wkładu i wartością majątku w chwili
wystąpienia) zgodnie z umową spółki.

Likwidacja spółki
• Postanowienia o sposobie likwidacji majątku spółki nie są
obligatoryjne.

• Z uwagi na to, iŜ po rozwiązaniu spółki wspólnicy solidarnie
odpowiadają za zobowiązania zaciągnięte w czasie jej trwania, jest
w ich interesie uregulowanie tych zobowiązań zaraz po rozwiązaniu
z majątku spółki.

Spółki handlowe
• obligatoryjnie wpisywanie do KRS
• wpis ma charakter konstytutywny.
• Krajowy Rejestr Sądowy (KRS):
• zasada jawności
domniemanie prawdziwości
• sąd bada czy dołączone do wniosku o wpis dokumenty są
zgodne z prawem co do formy i treści.
Prawdziwość danych (z wyjątkiem imienia, nazwiska, nazwy
lub firmy, PESEL lub REGON) kontrola odbywa się tylko w
razie powzięcia przez sąd uzasadnionych wątpliwości co do
zgodności tych danych z rzeczywistością.

• Spółki osobowe
• jawna
• partnerska
• komandytowa
• komandytowo-akcyjna
• są podmiotami prawa
spółka osobowa moŜe we własnym imieniu nabywać
prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa
rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być
pozywana tj. ma zdolność prawną i sądową.

• nie posiadają osobowości prawnej są to tzw. ułomne lub
niepełne osoby prawne.
• muszą mieć co najmniej dwóch wspólników.

Cechy spółek osobowych
• Cechy osobowe (znaczenie substratu osobowego)
Kierowanie sprawami spółki przez wspólników
• Osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania
spółki
• Dopuszczalność wnoszenia wkładów w postaci pracy
wspólnika
Trwałość (niezmienność) wkładu osobowego
• Jednomyślność w podejmowaniu decyzji
• MoŜliwość wypowiedzenia udziału w spółce
• Nieobligatoryjność przeprowadzenia procedury likwidacyjnej
po rozwiązaniu spółki

Spółka jawna
• Pojęcie: spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo
pod własną firmą i nie jest inną spółką handlową.
• Działalność gospodarczą prowadzi sama spółka a nie
wspólnicy jak w s.c.
Firma zawiera dodatek s.j.
• Obowiązek lojalności wspólników wobec spółki:
wstrzymanie się działalności sprzecznej z interesem spółki
(np. zakaz konkurencji).

• Podstawą spółki jest zawarcie umowy spółki (k.s.h.
reguluje obligatoryjne postanowienia takiej umowy) w
formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.
Rejestracja spółki w KRS, wpis obligatoryjny i
konstytutywny (spółka powstaje z chwilą wpisu do
rejestru).

Stosunku majątkowe
• S.j. jest właścicielem swojego majątku
• wspólnikom w trakcie trwanie spółki nie przysługują
Ŝadne uprawnienia do majątku spółki (nie jest to
współwłasność). Uprawnienia powstają dopiero po ustaniu
stosunku spółki.

Udział kapitałowy w s.j.
• Wkłady do spółki (majątkowe, niemajątkowe,
wierzytelności, usługi na rzecz spółki)
• Udział w zysku i stratach jest równy bez względu na
wysokość wkładów, chyba Ŝe umowa spółki stanowi
inaczej.

Prowadzenie spraw spółki
• Zwykłe czynności (orzecznictwo: sprawy codzienne,
rutynowe) – prawo jednoosobowego podejmowania
decyzji, jeŜeli którykolwiek ze wspólników się sprzeciwi
wymagana jest zgoda wszystkich.
• Przekraczające zakres zwykłych czynności – zgoda
wszystkich wspólników.
• MoŜna powierzyć prowadzenie spraw spółki osobom nie
będącym wspólnikami (prokurenci lub inni
pełnomocnicy).

Reprezentacja spółki

• Reprezentacja czynna – przez wspólników jednoosobowo
przy wszelkich czynnościach prawnych ew. przez
prokurentów lub innych pełnomocników. MoŜliwe
pozbawienie prawa wspólnika do reprezentacji na mocy
orzeczenia sądu.
• Reprezentacja bierna – przez kaŜdego ze wspólników
Uprawnienia kontrolne wspólnika: prawo do osobistego
zasięgania informacji o stanie majątku i interesów.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki
• Odpowiedzialność subsydiarna wspólników (z majątku
osobistego wspólnika moŜna prowadzić egzekucje dopiero
jeŜeli majątek spółki okaŜe się niewystarczający do
zaspokojenia wierzyciela)
• Odpowiedzialność osobista, nieograniczona.
• Solidarna odpowiedzialność wspólników.

Wypowiedzenie udziału we spółce
Wspólnik moŜe wypowiedzieć udział we spółce na 6
miesięcy przed końcem roku obrachunkowego. Spółka
trwa z pozostałymi wspólnikami. W ten sposób powstaje
po stronie spółki obowiązek spłaty występującego
wspólnika.

Rozwiązanie umowy spółki pomiędzy wszystkimi
wspólnikami i wykreślenie jej z KRS:

• Przyczyny przewidziane w umowie spółki
• Jednomyślna uchwała wspólników
Ogłoszenie upadłości spółki
• Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości
• Wypowiedzenie umowy spółki, jeŜeli jest tylko dwóch wspólników
• Prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki

Likwidacja spółki nie jest obligatoryjna.

Spółka partnerska
• Spółka osobowa w celu wykonywanie wolnego zawodu w
spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.
• Partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne
wykonujące wolny zawód.
• Firma z dopiskiem
• Z uwagi na podobieństwo ze s.j. w sprawach
nieuregulowanych odrębnie stosuje się przepisy o s.j.
• Umowa spółki w formie aktu notarialnego przez co
najmniej dwóch partnerów.

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki
• Prowadzenie spraw spółki na takich samych zasadach jak
w s.j.
• Prawo do prowadzenie spraw spółki ma kaŜdy partner
samodzielnie, chyba Ŝe umowa spółki stanowi inaczej.
• Partnera moŜna pozbawić prawa do reprezentowania
spółki nie tylko na mocy orzeczenia sądu, ale takŜe
uchwałą 2/3 partnerów, która podlega kontroli sądowej i
staje się skuteczna z momentem wpisu do KRS.

Organ spółki
• Nieobligatoryjnie moŜna utworzyć zarząd spółki. W jego
skład mogą wejść osoby spoza grona partnerów.
Zarządowi moŜna powierzyć prowadzenie spraw spółki
oraz jej reprezentację. Wówczas te uprawnienia tracą
partnerzy.

Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki
• Zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem
wolnego zawodu przez partnera lub będących następstwem
działań osób zatrudnionym przez spółkę podległych
kierownictwu określonego partnera. Za te zobowiązania
ponosi odpowiedzialność spółka oraz partner z którego
działalnością wiąŜe się zobowiązanie spółki.
• Zobowiązania inne jak w s.j.

Wypowiedzenie udziału zbliŜone do s.j.
• Szczególny przypadek rozwiązania: utrata przez partnera
prawa do wykonywania wolnego zawodu.

Spółka komandytowa
• Spółka osobowa mająca na celu prowadzenie działalności
gospodarczej pod własną firmą w której co najmniej jeden
ze wspólników odpowiada osobiście i bez ograniczeń za
zobowiązania spółki (komplementariusz) oraz co najmniej
jeden odpowiada w sposób ograniczony (komandytariusz).

• Komplementariuszem i komandytariuszem moŜe być
osoba fizyczna i prawna, oraz ułomna osoba prawna.
• Z uwagi na znaczne podobieństwo z s.j. w sprawach
nieuregulowanych odrębnie stosuje się przepisy o s.j.

• Umowa spółki w formie aktu notarialnego.

Wkłady do spółki
• Komandytariusz moŜe wnieść wkład w postaci pracy tylko
obok wkładu majątkowego o wartości równej co najmniej
wysokości sumy komandytowej.

• Kiedy komplementariuszem jest sp. z o.o. lub s.a.
posiadane przez wspólników udziały w spółce z.o.o. lub
s.a. nie mogą stanowić przedmiotu wkładu do spółki
komandytowej.

Prowadzenie spraw spółki naleŜy do podstawowego prawa i
obowiązku komplementariusza. Umowa spółki moŜe
powierzyć prowadzeniem spraw spółki takŜe
komandytariusza. O prowadzeniu spraw przekraczających
zwykłe czynności spółki decydują takŜe komandytariusze.
Reprezentacja spółki naleŜy wyłącznie do komplementariuszy
Komandytariusze mogą być prokurentami lub
pełnomocnikami.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki
• Komplementariusz jak w s.j.
• Komandytariusz do wysokości sumy komandytowej.

Spółka komandytowo-akcyjna
Jest spółką częściowo osobową, częściowo kapitałową
(zgromadzenie akcjonariuszy i rada nadzorcza, uczestnictwo
w spółce akcjonariuszy, akcje i kapitał zakładowy oraz
odesłanie do przepisów o spółce akcyjnej).
Pojęcie:
Jest spółką osobowa mającą na celu prowadzenie
przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec
wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden
wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz) a
co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Znaczenie gospodarcze:
zapewnia ochronę przed przejęciem i jednocześnie umoŜliwia
na finansowania kapitału „z zewnątrz”.
Komplementariusze mogą być zarazem akcjonariuszami,
mogą to być osoby fizyczne i prawne.

Charakter regulacji:
W zakresie nieuregulowanym wprost w dziale IV tytułu III
k.s.h. stosuje się:
• w zakresie stosunków pomiędzy komplementariuszami,
jak i między komplementariuszami i akcjonariuszami i
osobami trzecimi oraz do wkładów komplementariuszy –
przepisy o spółce komandytowej (a takŜe więc przepisy o
spółce cywilnej).
• w pozostałych sprawach stosuje się przepisy o spółce
akcyjnej.

Powstanie spółki:
Sporządzenie statutu w formie aktu notarialnego, podpisują
go co najmniej wszyscy komplementariusze. W zakresie
zebrania kapitału zakładowego muszą być spełnione
przesłanki wynikające z przepisów dotyczących spółki
akcyjnej.
Spółka powstaje z chwilą wpisu do KRS.

Majątek spółki:
Ustrój majątkowy podobny do spółki jawnej, z róŜnicą
istnienia kapitału zakładowego.
Minimalny kapitał zakładowy co najmniej 50 000 zł.
Kapitał zakładowy dzieli się na akcje.
Wkłady komplementariuszy – zasady wg spółki
komandytowej
Wkłady akcjonariuszy – zasady wg spółki akcyjnej
Podobnie kwestie udziału w zysku i stratach.

Prowadzenie spraw spółki:
co do zasady naleŜy do komplementariuszy (moŜna pozbawić
decyzją pozostałych komplementariuszy).
Akcjonariusze wpływają na prowadzenie spraw poprzez
udział w walnym zgromadzeniu w którym uczestniczą takŜe
komplementariusze (pewne sprawy naleŜą do wyłącznej
kompetencji walnego zgromadzenia, inne uchwały wymagają
zgodę wszystkich lub większości komplementariuszy pod
rygorem niewaŜności).

Reprezentacja spółki:
Komplementariusze, z wyjątkiem tych, którzy zostali
pozbawieni tego prawa.
Uprawnienia kontrolne wspólników:
Komplementariusze (jak w spółce jawnej)
Akcjonariusze – uchwały zgromadzenia wspólników lub rada
nadzorcza (jest obligatoryjna jeŜeli liczba akcjonariuszy
przekracza 25 osób).

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki:
Komplementariusz – jak w spółce komandytowej
(nieograniczona, osobista, subsydiarna, solidarna)
Akcjonariusz – dotyczy wyłącznie wkładów wniesionych do
spółki.

Wystąpienie wspólnika, rozwiązanie spółki i jej likwidacja:
Komplementariusz: wypowiedzenie umowy o ile statut spółki
taką moŜliwość przewiduje.
Rozwiązanie spółki powodują następujące zdarzenia:

• przyczyny przewidziane w statucie spółki
• uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki
• ogłoszenie upadłości spółki
• śmierć, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie ze spółki
jedynego komplementariusza, chyba Ŝe statut stanowi inaczej
• inne przyczyny przewidziane prawem.

Upadłość akcjonariusza nie jest przyczyną rozwiązania
spółki.

Podobne prace

Do góry