Ocena brak

SPÓŁKI KAPITAŁOWE

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt SPÓŁKI KAPITAŁOWE

Transkrypt

SPÓŁKI KAPITAŁOWE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podstawa prawna
Pojęcie
Wspólnicy
Osobowość prawna

Cel działalności

Kodeks spółek handlowych art. 125 – 300
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez
jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że
ustawa mówi inaczej.
Może być tylko 1 wspólnik (nie może być nim inna jednoosobowa sp. z
o.o.)
Z chwilą zawarcia umowy spółki – powstaje spółka w organizacji, która
może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (zdolność prawna); z
chwilą wpisu do rejestru uzyskuje osobowość prawną i staje się
podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.
Każdy dopuszczalny przez prawo (nie musi być nastawiona na zysk).

Zawarcie, forma i
treść umowy

Umowa w formie aktu notarialnego powinna zawierać:
1) Firmę i siedzibę spółki
2) Przedmiot działalności spółki
3) Wysokość kapitału zakładowego
4) Czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
5) Liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych
wspólników
6) Czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony

Moment powstania

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:
1) Zawarcia umowy spółki (od tego momentu powstaje sp. z o.o. w
organizacji, która posiada zdolność prawną)

Spółka akcyjna
Kodeks spółek handlowych art. 301-490
Spółka akcyjna to spółka zawiązana przez jedną lub kilka osób, gdzie
akcję będące papierem wartościowym są rodzajem udziału w kapitale
zakładowym.
Może być tylko 1 wspólnik (nie może być nim inna jednoosobowa sp. z
o.o.)
Z chwilą zawarcia umowy spółki – powstaje spółka w organizacji, która
może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (zdolność prawna); z
chwilą wpisu do rejestru uzyskuje osobowość prawną i staje się
podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.
Działalność gospodarcza w wielkich rozmiarach (jedyna dopuszczalna
forma dla niektórych rodzajów działalności, np. banków).
Statut w formie aktu notarialnego podpisany przez założycieli spółki,
powinien zawierać:
1) Firmę i siedzibę spółki
2) Przedmiot działalności spółki
3) Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
4) Wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed
zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego
5) Wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są
imienne czy na okaziciela
6) Liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia,
jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów
7) Nazwiska i imiona albo firmy założycieli
8) Liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną
lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony
do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej.
9) Co najmniej przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych
lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem, ustaloną na dzień
zawiązania spółki
10) Pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń
również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.
Do powstania spółki akcyjnej wymaga się:
1) Zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli (w chwili
objęcia wszystkich akcji)

Rejestracja

2) Wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału
zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości
nominalnej, także wniesienia nadwyżki
3) Powołania zarządu
4) Ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga
tego ustawa lub umowa spółki
5) Wpisu do rejestru sądowego (wtedy zyskuje osobowość prawną).
Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego
powinno zawierać:
1) Firmę, siedzibę i adres spółki
2) Przedmiot działalności spółki
3) Wysokość kapitału zakładowego
4) Określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
5) Nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób
reprezentowania spółki
6) Nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub
komisji rewizyjnej
7) Jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne – zaznaczenie
tej okoliczności
8) Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
9) Jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki –
oznaczenie tego pisma

Wysokość kapitału
zakładowego

50 000 zł (udziały po co najmniej 500 zł); istniejące spółki muszą w ciągu
3 lat dokonać podwyższenia kapitału do 25 000 zł, a w ciągu 5 lat do
50 000 zł (art. 624.1)

Wkłady

- pieniężne
- niepieniężne – nie może być nim praca wspólnika ani inne usługi
świadczone na rzecz spółki; wynagrodzenia za usługi świadczone przy
powstaniu spółki nie mogą być zaliczone na poczet wkładu wspólnika;
aporty muszą mieć charakter majątkowy i zbywalny.
Przed zarejestrowaniem musi być pokryty cały kapitał zakładowy.

Majątek spółki
odrębny od

Majątek to wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę
w czasie jej istnienie.

2) Wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału
zakładowego, z uwzględnieniem art. 309
3) Ustanowienia zarządu i rady nadzorczej
4) Wpisu do rejestru
Z chwilą objęcia co najmniej jednej akcji powstaje spółka akcyjna w
organizacji; dopiero po rejestracji staje się spółką akcyjną i uzyskuje
osobowość prawną.
Zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:
1) Firmę, siedzibę i adres spółki albo adres do doręczeń
2) Przedmiot działalności spółki
3) Wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji
4) Wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje
5) Liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania
6) Wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została pokryta przed
zarejestrowaniem
7) Nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania
spółki
8) Nazwiska i imiona członków rady nadzorczej
9) Jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej
okoliczności
10) Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
11) Jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki,
oznaczenie tego pisma
12) Jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym
akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki
nie wynikających z akcji – zaznaczenie tych okoliczności.
500 000 zł (akcje po co najmniej 1 zł) istniejące spółki muszą w ciągu 3 lat
dokonać podwyższenia kapitału do 250 000 zł, a w ciągu 5 lat do 500 000
zł (art. 624.2); statut może określać minimalną lub maksymalną wysokość
kapitału zakładowego (widełkowa wysokość).
- pieniężne
- niepieniężne (akcje aportowe) – nie może być nimi prawa wspólnika ani
inne usługi świadczone na rzecz spółki.
Przed zarejestrowaniem należy opłacić kapitał:
- wkłady tylko pieniężne lub pieniężne i aporty – w wysokości kapitału
- wkłady aportowe muszą być pokryte najpóźniej do roku po
zarejestrowaniu.
Majątek to wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę
w czasie jej istnienia. Podstawowym składnikiem jest kapitał zakładowy,

majątku wspólnika

Kapitał zakładowy – to podstawowy i obligatoryjny kapitał własny, może
być podwyższany i obniżany, KSH nie przewiduje innych obowiązkowych
funduszy.

Firma (nazwa)

Firma może być dobrana dobrowolnie, ale musi zawierać określenie
„spółka z ograniczona odpowiedzialnością” lub skrót „spółka z o.o.” lub
„sp. z o.o.” może być osobowa, mieszana i fantazyjna.
Zarząd (prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje); można ustanowić radę
nadzorczą lub komisję rewizyjną lub obydwa organy (przy kapitale
wyższym niż 500 000 zł i więcej niż 25 wspólników – obligatoryjnie).
Zarząd prowadzi sprawy spółki, skalda się z jednego lub kilku członków,
powoływanych przez walne zgromadzenie z grona wspólników lub spoza;
każdy członek ma prawo do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki
we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych:
- sprawy zwykłego zarządu – każdy członek może je wykonywać
samodzielnie (inni członkowie mają prawo sprzeciwu przed załatwieniem
sprawy, wtedy potrzebna jest uchwała zarządu)
- sprawy przekraczające zwykły zarząd – potrzebna jest uchwała zarządu
(bezwzględna większość).
Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków zarządu,
odwołać ją może każdy członek zarządu; może być jednoosobowa lub
łączna.
Reprezentacja należy do zarządu, jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to
sposób reprezentacji określa umowa; w braku odpowiednich postanowień:
- do składania oświadczeń przez spółkę potrzebne jest współdziałanie
dwóch członków zarządu lub jednego członka i prokurenta
- oświadczenia w stosunku spółki mogą być składane wobec jednego
członka zarządu lub prokurenta.

Władze spółki
Prowadzenie spraw
spółki

Prokura
Reprezentowanie
spółki

Rachunkowość
spółki

Pełna rachunkowość (księgi rachunkowe, inwentaryzacja majątku na
koniec roku obrotowego, sprawozdanie finansowe na koniec roku
rachunkowego – bilans, rachunek zysków i strat oraz złożenie tego

może być podwyższony i obniżany. Inne kapitały to:
Kapitał zapasowy – tworzy się go dla pokrycia straty, jaka może wystąpić;
jest obligatoryjny, wynosi co najmniej 8% zysku za dany rok plus agio
(nadwyżka osiągnięta przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a
pozostała po pokryciu kosztów emisji)
Inne kapitały – na mocy postanowień ustaw (np. kapitał rezerwowy) i
statutu.
Firma dobrana dobrowolnie, ale musi zawierać określanie „spółka
akcyjna” lub skrót „S.A.” może być osobowa, mieszana i fantazyjna.
Zarząd (prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje), rada nadzorcza i walne
zgromadzenie.
Sprawy spółki prowadzi zarząd (jednoosobowy lub wieloosobowy);
członków powołuje i odwołuje rada nadzorcza (prawo odwołania
przysługuje także walnemu zgromadzeniu) na maksymalnie pięcioletnią
kadencję, możliwe jest wielokrotne przedłużenie na następną kadencję.
Wszyscy członkowie są obowiązani i uprawnienie do prowadzenia spraw
spółki, chyba że statut stanowi inaczej. Statut może przewidywać, że w
przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, jak również
przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami
zarządu.
Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków zarządu,
odwołać ją może każdy członek zarządu.
Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich
czynności sądowych i pozasądowych spółki. Prawa członka zarządu do
reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym
wobec osób trzecich.
Reprezentacja należy do zarządu; jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to
sposób reprezentacji określa umowa; w braku odpowiednich postanowień:
- do składania oświadczeń woli przez spółkę potrzebne jest współdziałanie
dwóch członków zarządu lub jednego członka i prokurenta
- oświadczenia w stosunku do spółki mogą być składane wobec jednego
członka zarządu lub prokurenta.
Pełna rachunkowość (księgi rachunkowe, inwentaryzacja majątku na
koniec roku obrotowego, sprawozdanie finansowe na koniec roku
rachunkowego – bilans, rachunek zysków; które musi być badane przez

sprawozdania w sądzie rachunkowym). Ponadto zarząd musi
przygotowywać sprawozdanie z działalności.
Odpowiedzialność
spółki oraz
wspólników za
zobowiązania spółki

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie
zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Spółka odpowiada do
wysokości kapitału zakładowego (wyjątek – zobowiązania podatkowe).
Ponadto istnieje odpowiedzialność deliktowa członków zarządu za szkodę
wyrządzoną spółce lub wierzycielom, jak i karna za niedopełnienie
ustawowych obowiązków.

Zmiana składu
osobowego spółki

Zbycie udziału – dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie
poświadczonymi; w umowie można ograniczyć możliwość zbycia, np.
uzależnić je od zezwolenia spółki (w formie pisemnej), jeżeli spółka
odmawia zezwolenia, wspólnik może dochodzić swych prawa przed
sądem.
Wyłączenie wspólnika ze spółki – możliwe tylko na mocy wyroku
sądowego z ważnych przyczyn wniosek wszystkich pozostałych
wspólników (mających ponad połowę kapitału) – udziały takie
wyłączonego wspólnika przyjmują inni wspólnicy lub osoby trzecie.
Śmierć wspólnika – umowa może wyłączyć lub ograniczyć wstąpienie do
spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika.
- przyczyny przewidziane w umowie spółki
- uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo przeniesieniu siedziby
spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza
- ogłoszenie upadłości spółki
- inne przyczyny przewidziane prawem
Sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki:
- na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu
spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny
wywołane stosunkami spółki
- na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli
działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu.
Rozwiązanie może też nastąpić w wyniku wyroku sądu rejestrowego z
powodu innych istotnych uchybień przy rejestracji.
Wspólnik ma prawo do udziału w zysku (dywidenda) wynikającym z
rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału
uchwałę zgromadzenia wspólników. Umowa spółki może przewidywać
inny sposób podziału zysku. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk
przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. Istnieje

Rozwiązanie spółki

Prawo do zysku

biegłego rewidenta oraz złożenie tego sprawozdania w sądzie
rachunkowym i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).
Ponadto zarząd musi przygotowywać sprawozdanie z działalności.
Członkowie zarządu nie odpowiadają za zobowiązania spółki (z wyjątkiem
zaległości podatkowych – tutaj odpowiadają solidarnie całym swoim
majątkiem, jeżeli egzekucja przeciw spółce okaże się bezskuteczna).
Ponadto istnieje odpowiedzialność deliktowa członków zarządu za szkody
zawinione, odpowiedzialność za szkody związane z funkcjonowaniem
spółki (wyrządzone spółce lub jej wierzycielom) jak i karna za
niedopełnienie ustawowych obowiązków.
Zbycie akcji – to prawo jest nieograniczone w przypadku akcji na
okaziciela, a w przypadku akcji imiennych – można ograniczyć ich
rozporządzalność np. uzależniając od zgody zarządu (w formie pisemnej).

- przyczyny przewidziane w umowie spółki
- uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o
przeniesieniu siedziby za granicę
- ogłoszenie upadłości spółki
- inne przyczyny przewidziane prawem
Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru rozwiązaniu
może zapobiec uchwała walnego zgromadzenia podjęta wymaganą dla
zmiany statutu większością głosów, oddanych w obecności akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Nie stosuje
się tego w przypadku, gdy rozwiązanie – następuje z mocy prawnego
orzeczenia sądowego.
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który
został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli
akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do

zakaz wypłaty odsetek od wniesionych wkładów i przysługujących
udziałów.
Zysk występuje, gdy aktywa przewyższają wartość kapitału zakładowego i
długów spółki, ale kwotę przeznaczona do podziału można podwyższyć o
kwoty przekazane na fundusze rezerwowe w poprzednich latach.
Dywidendę wypłaca się jednorazowo, ale można wspólnikom wypłacić
zaliczki na poczet dywidendy.
Likwidacja spółki

Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia
sądu o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników
uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnieniu innej przyczyny jej
rozwiązania. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem
oznaczenia „w likwidacji”. W czasie prowadzenia likwidacji spółka
zachowuje osobowość prawną.
Likwidatorami są członkowie zarządu.
Czynności likwidacyjne mają na celu:
- zakończenie bieżących interesów spółki
- ściągnięcie jej wierzytelności
- wypełnienie zobowiązań (zapłata długów)
- upłynnienie majątku (podział między wspólników)

dokonanych wpłat na akcje. Statut może przewidywać inny sposób
podziału zysku. Uprawnionym do dywidendy za dany rok obrotowy
akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o
podziale zysku. Statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki
wymaga zgody rady nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet
przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni
rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk.
Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia
sądu o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników
uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnieniu innej przyczyny rozwiązania.
Likwidacje prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem „w likwidacji”. W
czasie prowadzenie likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną.
Likwidatorami są członkowie zarządu.
Czynności likwidacyjne mają na celu:
- zakończenie bieżących interesów spółki
- ściągnięcie jej wierzytelności
- wypełnienie zobowiązań (zapłata długów)
- upłynnienie majątku (podział między wspólników)

Podobne prace

Do góry