Ocena brak

Spółki handlowe porownanie

Autor /alexis Dodano /25.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Spółki handlowe porownanie

Transkrypt

Spółka cywilna

Spółka jawna (art.
22-85 KSH)

nie jest spółką, jest
umową

nie jest inną spółką
handlową

Spółka
komandytowa (art.
102-124)
w celu wykonywania co najmniej jeden
wolnego zawodu,
wspólnik odpowiada
partnerami wyłącznie bez ograniczenia i co
osoby fizyczne
najmniej jeden w
sposób ograniczony

Osobowość prawna nie

nie, ale moŜe we
własnym imieniu
nabywać prawa,
zaciągać
zobowiązania, ma
zdolność procesową
i upadłościową

nie, ale moŜe we
własnym imieniu
nabywać prawa,
zaciągać
zobowiązania, ma
zdolność procesową
i upadłościową

nie, ale moŜe we
własnym imieniu
nabywać prawa,
zaciągać
zobowiązania, ma
zdolność procesową i
upadłościową

Subsydiarne
stosowanie
przepisów

nie

nie

o spółce jawnej

o spółce jawnej

Forma umowy

Pisemna dla celów
dowodowych

Pisemna pod
akt notarialny
rygorem niewaŜności

akt notarialny

Wpis do rejestru
spółek

nie

deklaratoryjny

konstytutywny

Charakterystyka

Spółka partnerska
(art. 86-101 KSH)

konstytutywny

Wysokość kapitału
zakładowego
Majątek spółki
odrębny od majątku
wspólnika
Spółka
jednoosobowa

nie wymaga

nie określona

nie określona

nie określona

nie, współwłasność
lączna wspólników

tak

tak

tak

nie

nie

nie, ale wyjątek na 1 nie
rok
nazwisko jednego
nazwisko jednego lub
lub więcej partnerów więcej
+ sp.p.
komplemetariuszy +
sp.k.
nie
nie

Firma

nie, imiona i
nazwisko lub firma
nazwiska współników jednego lub więcej
wspólników + sp.j.

Władze spółki

nie

Reprezentowanie
spółki

kaŜdy ze wspólników kaŜdy ze wspólników kaŜdy ze wspólników komplementariusze
(wzgl.)

nie

Odpowiedziałność solidarna, osobista,
nieograniczona,
wspólników za
zobowiązania spółki subsydiarna

Rozwiązanie spółki

solidarna, osobista,
nieograniczona,
subsydiarna

nie odpowiada za
zobowiązania
powstałe w związku
z wykonywaniem
zawodu przez
pozostałych
partnerów lub osób
im podległych
(wzgl.), za
zobowiązania nie
powstale w związku
zwykonywaniem
wolnego zawodu jak
w jawnej
przyczyny w umowie, przyczyny w umowie,
uchwała, śmierć lub uchwała, utrata
upadłość wspólnika, uprawnień
upadłość spółki,
zawodowych,
wypowiedzenie,
upadłość spółki,
przez sąd
wypowiedzenie,
przez sąd, śmierć lub
ogłoszenie upadłości
partnera

komplementariusze
jak w spółce jawnej,
komandytariusze do
wysokości wkładu

przyczyny w umowie,
uchwała, śmierć lub
upadłość
komplementariusza,
upadłość spółki,
wypowiedzenie, przez
sąd

Wypowiedzenie

tak, przez wspólnika tak
lub jego wierzyciela
osobistego, lub z
waŜnych przyczyn

tak, wypowiedzenie
przez partnera lub
wierzyciela spółki

tak

Moment
rozwiązania

jak w stosunkach
umownych

wykreślenie z
rejestru po
przeprowadzeniu
likwidacji

wykreślenie z rejestru
po przeprowadzeniu
likwidacji

wykreślenie z
rejestru po
przeprowadzeniu
likwidacji

Spółka
komandytowoakcyjna
co najmniej jeden
wspólnik odpowiada
bez ograniczenia i co
najmniej jeden jest
akcjonariuszem

Spółka z ograniczoną Spółka akcyjna
odpowiedziałnością
w kaŜdym celu prawnie w kaŜdym celu prawnie
dopuszczalnym
dopuszczalnym

nie, ale moŜe we
tak
własnym imieniu
nabywać prawa,
zaciągać
zobowiązania, ma
zdolność procesową i
upadłościową

tak

komplementariusz - o nie
spółce komandytowej,
pozostałe - o spółce
akcyjnej

nie

akt notarialny

akt notarialny

akt notarialny

konstytutywny

konstytutywny

konstytutywny

50.000 zł.
tak

nie

5.000 zł. (min. udział 50 100.000 zł. (min. akcja
zł.)
1 grosz)
tak
tak

tak, z wyjątkiem innej
jednoosobowej spółki
z.o.o.
nazwisko jednego lub dowolnie + sp. z.o.o.
więcej
komplemetariuszy +
S.K.A.
walne zgromadzenie, zarząd, rada nadzorcza
rada nadzorcza (fak.) lub/oraz komisja
revizyjna,
zgromadzenie
wspólników
komplementariusze zarząd

tak, z wyjątkiem
jednoosobowej spółki
z.o.o.
dowolnie + s.a.

zarząd, rada nadzorcza,
walne zgromadzenie

zarząd

komplementariusze
jak w spółce jawnej,
akcjonariusze nie
odpowiadają

nie

nie

przyczyny w umowie,
uchwała, śmierć lub
upadłość lub
wystąpienie jedynego
komplementariusza,
upadłość spółki,
wypowiedzenie, przez
sąd, inne przycyzny

przyczyny w akcie
załoŜycielskim, uchwała
wspólników o
rozwiązaniu spółku lub
o przeniesieniu jej
siedzby za granicę,
ogłoszenie upadłości,
wyrok sądu lub inne
przyczyny

przyczyny w statucie,
uchwała walnego
zgromadzenia o
rozwiązaniu spółki lub o
przeniesieniu jej
siedzby za granicę,
ogłoszenie upadłości,
inne przyczyny

tak w przypadku
komplementariusza

nie

wykreślenie z rejestru wykreślenie z rejestru
po przeprowadzeniu po przeprowadzeniu
likwidacji
likwidacji

nie

wykreślenie z rejestru
po przeprowadzeniu
likwidacji

Podobne prace

Do góry