Ocena brak

Spółki - cywilna, jawna...

Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011

SPÓŁKA CYWILNA Spółki cywilne(s.c.) są formą trwałego, zorganizowanego współdziałania dwóch lub więcej osób na podstawie zawartej umowy dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Każdy wspólnik musi wnieś wkład w postaci gotówki lub aporty, czyli wkładów rzeczowych, który tworzy kapitał spółki, a za pracę wspólnika nie przysługuje wynagrodzenie. W spółce cywilnej nie istnieje możliwość odsprzedania wkładu udziałowego osobom trzecim, a przyjęcie nowego wspólnika wiąże się ze zmianą w umowie spółki cywilnej. Spółki cywilne podobne są do spółek jawnych również nie posiadają osobowości prawnej, ale rejestruje się je w urzędzie gminy (a nie w sądzie).Udziałowcy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązanie spółki.Spółkę cywilną można założyć na czas nieokreślony lub na czas określony w celu wykonania jakiegoś pojedynczego przedsięwzięcia. Spółka jest formą korzystną dla prowadzenia prostej i ograniczonej działalności, np.: małej hurtowni, sklepu, zakładu rzemieślniczego. Spółki cywilne, tak jak spółki osobowe traktowane są jak podmioty prowadzone przez osoby fizyczne, ponieważ nie mają osobowości prawne. Po przekroczeniu przez spółkę cywilną w dwóch kolejnych latach sprzedaży netto w wysokości 400.000 € wspólnicy spółki cywilnej mają obowiązek przekształcenie jej w spółkę jawną.

SPÓŁKA JAWNA:Spółka jawna (sp.j.) jest spółką osobową wspólników odpowiadających za zobowiązanie spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Umowa spółki jawnej powinna byś zawarta na piśmie rygorem nieważności oraz zawierać: firmę i siedzibę spółki, określenia wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności i czas trwania. Firma spółki jawnej, która jest nazwą jej przedsiębiorstwa, powinna zawierać nazwiska (lub firmy) wszystkich wspólników albo przynajmniej jednego ( lub jednej firmy wspólnika ) z dodatkiem, że jest to spółka jawna. Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców. Mimo rejestracji nie ma osobowości prawnej, ale może we własnym imieniu nabywać prawa (np.: własności), zasięgać zobowiązanie oraz pozywać i byś pozywana do sądu. Każdy wspólnik na prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Na mocy umowy spółki lub uchwały wspólników prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom. Za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia.

Z tytułu udziału w spółce wspólnik ma prawo do:równego udziału w zyskach bez względu na wartość wniesionego wkładu-kapitału (w tym samym stosunku uczestniczy w stratach),żądanie podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego,żądanie corocznie wypłacanie odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła straty.

SPÓŁKA PARTNRESKA:Spółka partnerska (sp.p.) jest spółką osobową, która prowadzi własne przedsiębiorstwo pod własną firmą.Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów (adwokaci, aptekarze, architekci, księgowi, lekarze, pielęgniarki itp.),pobierające za swoją pracę indywidualne honoraria, których część przekazywana jest na utrzymanie spółki. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie akty notarialnego. Może ona przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi. Pozostałe sprawy uregulowane są podobnie jak w spółce jawnej.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA.Spółka komandytowa (sp.k.) jest spółką osobową, prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą, w której co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) ponosi nieograniczoną odpowiedzialność i co niemniej jeden wspólnik (komandytariusz) ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Komandytariusze odpowiadają do wysokości sumy komandytowej, która może być wyższa od ich wkładów. Jest ona ustalona w umowie spółki komandytowej zawartej w formie aktu notarialnego i wpisana do rejestru przedsiębiorców Prawo prowadzenia spraw i reprezentowania spółki komandytowej mają tylko komplementariusze. Pozostałe sprawy uregulowane są podobnie jak w spółce jawnej.

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA:Spółka komandytowo-akcyjna (SKA) jest spółką osobową prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą, w której co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązanie spółki i co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Kapitał zakładowy SKA powinien wynosić najmniej 50000 zł. W zakresie stosunku prawnego komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej obowiązują przepisy sp.k. Wszystkie pozostałe sprawy uregulowane są przepisami dotyczącymi spółek akcyjnych.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) Jest spółką kapitałową, prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą, utworzone przez jedną lub więcej osób (wspólników), które nie odpowiadają za zobowiązania spółki a są zobowiązane jedynie do świadczeń określonych w umowie sp. z o.o. (główni do wniesienia udziałów). Umowo sp. z o.o. powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i określić: firmę (nazwa dosłowno z dodatkiem sp. zo.o.), siedzibę i przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, liczbę udziałów, które może objąć wspólnik oraz liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników.Kapitał zakładowy sp. z o.o. powinien wynosić co najmniej 50000 zł. Jest podzielony na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej. Jeżeli umowa spółki stanowi, że wspólnik może tylko jeden udział, to mogą one być nierównej wartości, a jeżeli więcej udziałów to wtedy powinny być równe i niepodzielne. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 500 zł. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku w formie dywidendy.

SPÓŁKA AKCYJNA:Spółka akcyjna (S.A.) jest spółką kapitałową, prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą, związaną przez jedną lub więcej osób (akcjonariuszy), którzy są jej założycielami. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki a są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie (główne wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego).

Do powstania S.A. wymaga się:aktu notarialnego o jej zawiązaniu,statutu podpisanego przez założycieli,wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału zawodowego,ustanowienie zarządu i rady nadzorczej,wpisu do rejestru przedsiębiorców.Po zarejestrowaniu S.A. w rejestrze przedsiębiorców uzyskuje ona osobowość prawną. Kapitał zakładowy S.A. powinien wynosić co najmniej 500 000 zł. Dzieli się on na akcje o równej wartości nominalnej, nie niższej niż 1 zł.

Podobne prace

Do góry