Ocena brak

Spółka Z o.o.

Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011

Spółka z.o.o. – spółki te tworzone są tylko dla celów gospodarczych.

a) dla powstania spółki i uzyskania przez nią osobowości prawnej  niezbędne jest:

- zawarcie umowy spółki

- wniesienie całego kapitału zakładowego

- powołanie władz spółki

- rejestracja w sądzie

b) umowa spółki z.o.o. pod rygorem nieważności zawierana jest w formie aktu notarialnego. W umowie należy określić nazwę, siedzibę, przedmiot jej działania, czas trwania, wysokość kapitału zakładowego, postanowienie czy wspólnik może mieć jeden czy kilka udziałów oraz liczbę i wysokość udziałów objętych przez poszczególnych wspólników. Do zmian umowy spółki potrzebna  jest również forma aktu notarialnego.

c) Zgłaszając do rejestru spółkę z.o.o. należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu że przejście wkładów niepieniężnych na spółkę z chwilą wpisania do rejestru jest zapewnione a także:

- umowę spółki

- wykaz władz spółki z wyszczególnieniem ich składu osobowego

- listę wspólników

- określenie liczby i wysokości udziałów każdego wspólnika

d) spółki z.o.o. mogą być tworzone przez jedną lub więcej osób jeśli spółka tworzona jest przez jedną osobę to wykonuje ona wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników.

e) Kapitał spółki z.o.o. dzieli się na udziały w równej lub nierównej wysokości. Kapitał zakładowy wynosi obecnie minimum 4 tyś PLN, zaś wysokość udziału nie może być mniejsza niż 50 PLN. Gdy wspólnik pokrywa swój udział w spółce wkładami niepieniężnymi wówczas osobę tego wspólnika przedmiot wkładu  zwany aportem oraz liczbę i wysokość przyznanych w zamian udziałów należy wymienić w umowie spółki.

f) Posiadanie udziału daje wspólnikowi prawo do udziału w zysku, który dzieli się proporcjonalnie w stosunku do udziałów.

g) Podstawowe organy spółki z.o.o. to:

- zarząd i zgromadzenie wspólników, z tym że umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną lub obie te władze.

W spółkach w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 25 tyś zł, a wspólników jest więcej niż 50 – rada nadzorcza lub komisja rewizyjna powinny być ustalone gdy jednak ustanawia się jeden z tych organów można wyłączyć indywidualną kontrolę wspólników.

h) rada nadzorcza (komisja rewizyjna) sprawuje nadzór nad działalnością spółki a zwłaszcza bada: bilans, rachunek strat i zysków, sprawozdanie zarządu i jego wnioski odnośnie pokrycia strat i podziału zysków. W wyniku tych badań rada nadzorcza składa pisemne  sprawozdanie na dorocznym zwykłym zgromadzeniu wspólników.

i) Zgromadzenie wspólników jest organem uchwałodawczym, rozpatruje sprawozdanie i bilans zarobków za rok ubiegły, podejmuje uchwały o podziale zysku lub pokrycia strat.

j) Rozwiązanie spółki z.o.o. następuje w szczególności:

- z przyczyn przewidzianych w umowie

- w skutek uchwały wspólników spółki o rozwiązaniu spółki

- w razie ogłoszenia upadłości spółki.

Spółki rozwiązywane przechodzą w stan likwidacji która ma na celu zakończenie jej spraw a również zabezpieczenie wierzycieli.

Podobne prace

Do góry