Ocena brak

Spółka z o.o.

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Jest to spółka kapitałowa, może być utworzona przez 1 lub więcej osób. Jednoosobowa spółka z o.o. nie może samodzielnie zawiązać innej 1 osobowej spółki z o.o.

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały równej lub nierównej wartości, jeżeli wspólnik może mieć więcej niż 1 udział, wszystkie udziały powinny być równe i niepodzielne.

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł.

W ciągu trzech lat wysokość kapitału starego musi być wyrównana do 50 000 zł.

Udziały w spółce mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi ( aporty ). Minimalna wysokość udziału wynosi 500 zł.

Udziałem w spółce nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.

Różnica pomiędzy ceną nominalną a ceną za jaką obejmuje się udziały przeznaczona jest na kapitał zapasowy.

 

Kapitał jest to wartość stała.

Majątek jest to co spółka wypracowała.

 

Odpowiedzialnym za udziały, ich opłaty, wysokość nominalną jest Zarząd.

Potrzebna jest umowa spółki sporządzona w formie aktu notarialnego, z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji.

Do powstania spółki z o.o. wymagane są :

  • zawarcie umowy spółki,

  • powołanie zarządu,

  • ustanowienie rady nadzorczej, lub komisji rewizyjnej jeśli jest to wymagane,

  • wpis do rejestru, z momentem wpisu do rejestru sądowego spółka dostaje osobowość prawną.

 

Po zarejestrowaniu spółki zarząd spółki zobowiązany jest złożyć we właściwym urzędzie skarbowym odpis umowy spółki wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego oraz daty i numeru rejestracji.

  • Zgłoszenie do ZUS

  • Statystyki

  • Otwarcie w banku rachunku

 

 

 

Organy spółki :

Obligatoryjne to :

 

Uchwały wspólników podejmowane są na zgromadzeniu wspólników .

Zgromadzenia mogą być zwyczajne ( 1 raz w roku ) lub nadzwyczajne ( do woli )

Zwyczajne powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokrycia strat i udzielenie członkom organu spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków.

Przedmiotem zgromadzenia wspólników może być także zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części, oraz ustanowienie na nich określonego prawa rzeczowego.

Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

Zwrot dopłat oraz inne sprawy zastrzeżone umową spółki.

Zgromadzenia zwołuje zarząd spółki.

 

Kodeks spółek handlowych mówi, że zgromadzenie wspólników powinno odbywać się na terenie spółki lub poza jej terenem.

Zwołanie odbywa się pisemnie, list polecony lub kurier, za potwierdzeniem odbioru.

Zwołanie pisemne musi zawierać porządek obrad.

W sprawach różnych uchwał nie można podejmować.

Zgromadzenie wspólników jest ważne niezależnie od liczby reprezentowanych na nim udziałów.

Na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada 1 głos , chyba żeby umowa spółki stanowiła inaczej.

Jeżeli udziały są nierówne na każde 100 zł wartości nominalnej przypada 1 głos.

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że kodeks lub umowa spółki stanowi inaczej.

Głosowanie jest jawne . Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych oraz na każde żądanie choćby jeden ze wspólników obecnych na zebraniu tego zażądał.

Uchwały zgromadzenia wspólników powinny być protokołowane i podpisane, przez obecnych na zgromadzeniu lub przez jego przewodniczącego.

Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, składa się z 1 lub większej liczby członków, jeżeli zarząd jest wieloosobowy sposób reprezentowania określa umowa spółki.

Jeżeli umowa nie zawiera w tym względzie postanowień do składania oświadczeń woli spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, lub członka zarządu łącznie z prokurentem.

 

Pisma i zamówienia handlowe spółki kierowane do oznaczonej spółki powinny zawierać firmę, siedzibę spółki, adres oraz oznaczenie sądu rejestrowego i numeru pod którym spółka została wpisana do rejestru.

Rada nadzorcza jest organem kontrolnym spółki , składa się co najmniej z 3 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.

W spółce w której jest ustanowiona rada nadzorcza, umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników.

Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej dziedzinach, a w szczególności dokonuje oceny sprawozdań finansowych, wniosków zarządu co do sposobu pokrycia strat i podziału zysku.

Rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi bieżących poleceń w zakresie prowadzenia spraw spółki.

Instytucja wyłączenia wspólnika istnieje w spółce z o.o., orzeka o tym sąd na wniosek wspólników.

Spółkę można rozwiązać w momencie wykreślenia z rejestru sądu handlowego.

Odpowiedzialności.-wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, spółka odpowiada za swoje zobowiązania, całym majątkiem, odpowiedzialność wspólników ogranicza się jedynie do wysokości wkładów wniesionych do spółki.

 

Jest spółką kapitałową, mającą osobowość prawną, wspólnicy odpowiadają do wysokości wniesionych udziałów. Firma spółki Z.O.O. może być obrana dowolnie, może, więc mieć zarówno charakter osobowy, jak rzeczowy, czy symboliczny, ale zawsze musi zawierać dodatek określający: ,,Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i to w języku polskim. Ze względu na kapitałowy charakter tej formy spółki przepisy prawne ustalają dla niej zarówno minimalną wielkość kapitału zakładowego, jak i minimalną wysokość jednego udziału, a odpowiedzialność udziałowców tej formy spółki jest ograniczona do wysokości ich udziałów.

Spółka Z.O.O. może posiadać dwa lub trzy organa władzy. W pierwszym przypadku będą to: zarząd i zgromadzenie wspólników, w drugim: zarząd, rada nadzorcza i zgromadzenie wspólników. Niezależnie od istnienia rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, każdemu wspólnikowi przysługuje prawo kontroli, co również stanowi pewną cechę spółki osobowej.

Podobne prace

Do góry