Ocena brak

Spółka komandytowo-akcyjna

Autor /Pawsuthescatt Dodano /01.10.2006

Spółka komandytowo-akcyjna super temat!
Jest spółką osobową majacą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jednen współnik odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki - komplementariusz i jest to przejawem podobieństwa do spółki jawnej. Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki jest subsydiarna tj.najpier egzekucja z majątku spółki, a gdy wierzyciel nie zostanie zaspokojony ma prawo do zaspokojenia się z majątku komplementariusza. Ponadto odpowiedzialność komplementariusza jest solidarna z innymi komplementariuszami i osobista. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki i jako jej wspólnik nie ma prawa do jej reprezentacji i prowadzenia jej spraw. Spółka ma zdolność prawoną i zdolność do czynności prawnych, efektem tego jest zdolność do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągać zobowiązania, może pozywać i być -pozywana. Posiada własny majątek, który nie stanowi współwłasności łącznej wspólników. Jak to miało miejsce w spółce cywilnej ( spółka cywilna art.860 KC). Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką mieszaną. Ze względu na jej ukształtowanie- z jednej strony osoba komplementariusza charakterystyczna dla spółki jawnej, natomiast osoba akcjonariusza mająca swe źródło w spółce kapitałowej sp.akcyjnej. Niezbędę elementy jakie musi zawierać status spółki komandytowo-akcyjnej: firma i siedziba; przedmiot działalności; czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony; oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość; wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela; liczbę akcji poszczególnych rodzajów; nazwiska i imiona oraz firmy komplementariuszy; organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej. Ponadto wymagany kapitał zakładowy wynosi co najmniej 50 000zł. Wkłady na kapitał zakładowy pochodzą od komplementariuszy-akcjonariuszy i akcjonariuszy. Dokładnie tak samo jak w spółce akcyjnej akcje obejmowane są za wkłady niepieniężne muszą być opłacone przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki, akcje obejmowane za wkłady pieniężne w wysokosci 25% wartości nominalnej zanim spółka zostanie zarejestrowana. Akcje za wkłady niepieniężne lub niepieniężne i pieniężne, kapitał zakładowy musi być pokryty przed zarejestowaniem w wysokosci 12 500zł. Przedmiot działalności wg PKD, forma aktu notarialnego, podobnie uzupełnienie lub zmiana. Przedmiot wkładu komplementariusza - postać pieniężna lub niepieniężna, w tym świadczenia przez wspólnika na rzecz spółki pracy i usług. Przedmiotem wkładu akcjonariusza nie może być prawo niezbywalne, świadczenia usług i pracy. Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej - osoby fizyczne, prawne, oraz osoby ustawowe, w szczególności inne spółki handlowe.

Podobne prace

Do góry