Ocena brak

Spółka komandytowo - akcyjna

Autor /irek Dodano /24.03.2011

Jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

 • Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej 50.000 złotych.

 • Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze. Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

 • Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. Akcjonariusz jest zobowiązany jedynie do świadczeń określonych w statucie.

 • Spółkę reprezentują komplementariusze. Późniejsze pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki stanowi zmianę statutu spółki i wymaga zgody wszystkich pozostałych komplementariuszy. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.

 • Każdy komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Statut spółki może przewidywać, że prowadzenie spraw spółki powierza się jednemu albo kilku komplementariuszom. Komplementariuszowi nie przysługuje prawo do prowadzenia spraw spółki przekazanych do kompetencji walnego zgromadzenia albo rady nadzorczej.

■ W spółce komandytowo-akcyjnej można ustanowić radę nadzorczą. Jeżeli liczbaakcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób, ustanowienie rady nadzorczej jestobowiązkowe. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.Komplementariusz albo jego pracownik nie może być członkiem rady nadzorczej.

 • Jeżeli komplementariusz objął lub nabył akcje spółki komandytowo-akcyjnej, nie wykonuje on prawa głosu z tych akcji przy podejmowaniu uchwał, nie może on również być pełnomocnikiem pozostałych akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu przy podejmowaniu takich uchwał.

 • Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

 • Walne zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma akcjonariusz oraz komplementariusz także w przypadku, gdy nie jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej

 • Każda akcja objęta lub nabyta przez osobę, która nie jest komplementariuszem, daje prawo do jednego głosu. Nie można całkowicie pozbawić akcjonariusza prawa głosu. Każda akcja objęta lub nabyta przez komplementariusza daje prawo do jednego głosu.

Komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, komplementariuszowi nie pozbawionemu prawa prowadzenia spraw spółki, który pobiera wynagrodzenie z tytułu podejmowania czynności wymienionych, nie przysługuje udział w zysku spółki w części odpowiadającej wkładowi jego pracy do spółki.

Rozwiązanie spółki powodują:

 • przyczyny przewidziane w statucie,

 • uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki,

 • ogłoszenie upadłości spółki,

 • śmierć, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego komplementariusza. Ogłoszenie upadłości akcjonariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. Wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza i jego wystąpienie ze spółki jest dopuszczalne, jeżeli statut tak stanowi. Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy spółki.

Do rozwiązania i likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się przepisy dotyczące likwidacji spółki akcyjnej. Likwidatorami są komplementariusze mający prawo prowadzenia spraw spółki, chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia, powzięta za zgodą wszystkich komplementariuszy, stanowi inaczej.

Podobne prace

Do góry