Ocena brak

Spółka komandytowa

Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011

Kopmlementariusz – odpowiada za zobowiązania s-ki całym swoim majątkiem bez ograniczeń,

Komandytariusz – odpowiada za długi s-ki tylko do wysokości sumy komandytowej.

Powstaje ona na skutek umowy m-dzy co najmniej dwoma wspólnikami, przynajmniej jeden musi odpowiadać za zobowiązania s-ki bez ograniczeń, drugi tylko co do wysokości sumy komandytowej.

Umowa s-ki musi być zawarta koniecznie z formie aktu notarialnego.

Umowa powinna zawierać:

 1. określenie stron,

 2. firmę s-ki (nazwisko i co najmniej pierwszą literę imienia komplementariusza, nie może znaleźć się w nazwie firmy nazwisko komandytariusza),

 3. wskazanie wysokości sumy komandytowej i wkładu komandytariusza.

Spółka powstaje w momencie wpisu do rejestru handlowego (wpis ten ma charakter konstytutywny – prawo twórczy), samo zawarcie umowy notarialnej nie wystarczy.

Do rejestru wpisujemy dane z art. 79 KH:

 1. firmę, siedzibę, adres przedsiębiorstwa, nazwiska

 2. przedmiot wkładu każdego komandytariusza, zaznaczając przy tym w jakiej części został wniesiony

 3. ewentualność zwrotu wkładów

 4. wysokość sumy komandytowej

 5. zmiany tych danych.

To jest powstanie pierwotne.

Powstanie następcze w wyniku przekształcenia (modyfikacji) s-ki jawnej (występuje gdy):

 1. dotychczasowy wspólnik w s.j. otrzymuje status komandytariusza

 2. nowy wspólnik przystępuje do s-ki i otrzymuje status komandytariusza

modyfikacja s.j. następuje na żądanie spadkobiercy wspólnika w s.j.

Przedmiot wkładu:

 1. pieniądze

 2. własność i inne prawa

 3. ustanowienie użytkowania na rzecz s-ki

 4. praca na rzecz s-ki

Struktura majątkowa s.k.

Wszyscy wspólnie odpowiadają solidarnie za zobowiązania s-ki swoimi majątkami i majątkami s-ki, z tym że odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej.

Suma komandytowa – to oznaczona kwota pieniężna wpisana do rejestru handlowego, do wysokości której komandytariusz odpowiada wobec osób trzecich za długi s-ki. Wysokość tej sumy jest ustalana umownie przez wspólników. Nie jest określona minimalna wartość tej sumy. Funkcją sumy komandytowej jest uwiarygodnienie zdolności kredytowej s-ki oraz zapewnienie zaspokojenia wierzycieli.

Suma komandytowa może być różna u wszystkich wspólników i nie ma domniemania, że są one równe. Można ją podwyższyć lub obniżyć nie jest ona stała (należy to też wpisać do rejestru) wymaga to zawarcia umowy wszystkich wspólników w formie aktu notarialnego.

Wkład komandytariusza i jego relacja do sumy.

Wkład komandytariusza nie jest tożsamy z sumą komandytową. Wkład komandytariusza może być równy, niższy lub wyższy sumie komandytowej. W zależności od tego jest on wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do majątku s-ki (np. wkład 15tys. suma komandytowa20tys. on odpowiada w wysokości 5tys.).

Wkład komandytariusza powinien być efektywnie wniesiony (mieć pokrycie) i mieć rzeczywistą wartość, która pozwoli na pokrycie długów s-ki.

Udział w zyskach i stratach.

Umowa powinna określać udział w zyskach i stratach s-ki, a jeżeli tak nie jest komandytariusz uczestniczy w stratach tylko do wysokości wniesionego wkładu.

Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach. Wspólnik który wniósł pracę nie uczestniczy w stratach.

W drodze umowy można też innych wspólników zwolnić z uczestnictwa w stratach.

Prowadzenie spraw s-ki i jej reprezentacja.

Prowadzenie spraw s-ki odnosi się do sfery wewnętrznej s-ki i jest to dokonywanie czynności faktycznych i prawnych związanych z bieżącą działalnością s-ki.

Prawo prowadzenia spraw s-ki przysługuje jej komplementariuszom.

Komandytariusz nie ma prawa i obowiązku prowadzenia spraw s-ki, chyba że umowa stanowi inaczej.

W przypadku spraw przekraczających zakres zwykłych czynności potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników.

Reprezentacja s-ki .

Reprezentacja s-ki to uprawnienie do dokonywania czynności prawnych z osobami trzecimi ze skutkiem dla s-ki. Przysługuje ono komplementariuszom z faktu, że jest wspólnikiem.

Komandytariusz może ją reprezentować z mocy pełnomocnictwa (musi mieć pełnomocnictwo ogólne lub prokurę – wymaga to wpisu do rejestru). Komandytariusz musi ten fakt ujawnić przy reprezentacji (dokonując czynności prawnych).

Rozwiązanie s-ki komandytowej (wg przep. s.j.) art112 KH

 1. s-ka może być rozwiązana z przyczyn przewidzianych w umowie

 2. W każdym czasie za zgodą wszystkich wspólników (forma aktu notarialnego)

 3. Śmierć wspólnika (nie koniecznie)

 4. Ogłoszenie upadłości s-ki powoduje jej rozwiązanie

 5. Ogłoszenie upadłości wspólnika (nie koniecznie)

 6. Wypowiedzenie umowy przez wspólnika ( nie koniecznie)

 7. Wyrok sądu z ważnych powodów (np. nieuczciwość wspólnika, niemożność wniesienia wkładu, niemożność osiągnięcia celu s-ki)

 8. Sytuacja gdy zostali w s-ce sami komandytariusze

S-ka istnieje nadal mimo zaistnienia przyczyn jej rozwiązania przewidzianych w umowie gdy prowadzi nadal swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników.

Likwidacja s-ki (nie jest to obligatoryjne) nie przeprowadza się jej gdy wszyscy wspólnicy umówili się o inny sposób zakończenia działalności s-ki.

Podobne prace

Do góry