Ocena brak

Spółka Cywilna

Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011

Spółki cywilne - to umowa zawarta m-dzy co najmniej 2 osobami, które zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego wyposażając spółkę w środki działania w szczególności wkładu. 3 części składowe:

 1. umowa – spółka nie jest żadnym tworem organizacyjnym to jest umowa, to porozumienie,

 2. ta umowa zawierana jest by osiągnąć zamierzony cel gospodarczy (nie może być tworzona dla innych celów niż gospodarcze),

 3. środki czyli wkład, dążenie do celów musi być uregulowane poprzez wyasygnowanie określonych środków pieniężnych.

Umowę spółki cywilnej może zawrzeć każdy.

Przedmiot wkładu:

 1. pieniądz,

 2. własność lub inne prawo majątkowe,

 3. praca własna wspólników.

Umowa spółki cywilnej może być zawarta na piśmie i ma ona tylko charakter dowodowy, może być zawarta ustnie nie rodzi to żadnych negatywnych skutków, nie trzeba pisemnej umowy żeby powstała ale w razie roszczeń sądowych umowa pisemna jest konieczna.

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą nie jest nigdzie rejestrowana. Przedsiębiorcą są wspólnicy nie spółka, wszystko to co jest przedmiotem wkładu staje się współwłasnością łączną wkładu nie podzielną (przestaje być łączna gdy następuje zniesienie spółki) nie ma ajątku spółki.

 • Spółka osobowa prawa cywilnego

 • Uregulowana w k.c. ( w księdze trzeciej k.c. art.860-875 )

 • Prawno-ustrojowa forma prowadzenia działalności gospodarczej. ( nie może być inna np.: charytatywna )

 • Dla przedsiębiorstw małych i średnich. ( bo tu spółki cywilne, a handlowe do większych ), ale też mogą być konsorcja.

 • Może być w obrocie wewnętrznym i międzynarodowym.

 • Prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy o działalności gospodarczej i będąc wówczas przedsiębiorcę w rozumieniu art.2 ust.2 posiada zdolność sądową ( i upadłościową ).

 • Nie ma podmiotowości prawnej, więc nie ma zdolności prawnej ( cecha normatywna ), ani zdolności do czynności prawnych.

 • Posiada uproszczoną strukturę organizacyjną, umożliwiającą każdemu wspólnikowi wpływ na działalność gospodarczą i jej kontrolę.      

 • Wkłady - art.861 paragraf 1 k.c. wkład wspólnika może być pieniężny, rzeczy ruchome, nieruchomości, prawa majątkowe pod warunkiem, że są zbywalne ( dzierżawa patent, użytkowanie wieczyste, licencja ), świadczenie określonych usług np. świadczenie pracy pośrednictwo itd.

 • Wysokość wkładów powinna być określona w umowie. Jeżeli nie określą to wkłady są jednakowe ( domniemanie ). Można podwyższyć wkłady - wymaga to uchwały wszystkich wspólników na piśmie dla celów dowodowych.

 • Obowiązek wniesienia wkładu musi wyraźnie wynikać z umowy. Spółka może istnieć bez wkładów - będzie oparta na kredycie.

STOSUNKI MAJĄTKOWE W SPÓŁCE:

          Z momentem zawarcia umowy w spółce cywilnej powstaje, odrębny od majątku osobistego poszczególnych wspólników, majątek wspólny każdego z nich objęty tzw. współwłasnością łączną, opartą na zasadzie niepodzielności ( tzw. prawo niepodzielnej ręki ).          

Nie da się wyodrębnić poszczególnych udziałów. Każdy z właścicieli ma niepodzielne prawo do całości i poszczególnych elementów jak pozostali.          

Nie można rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników, ani w składnikach tego majątku i to zarówno w stosunku do osoby trzeciej, jak i na rzecz wspólnika. Odnosi się to jednak tylko do okresu trwania umowy spółki cywilnej w stosunku do tego wspólnika.          

Skutkiem powstania współwłasności łącznej w momencie zawarcia umowy spółki cywilnej jest to, że:

 1. Wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku w czasie trwania spółki.

 2. Majątek wspólny lub jego składniki są niedostępne dla osobistych wierzycieli wspólnika.

          Wspólnik może rozporządzać prawami, które będą mu przysługiwały w stosunku do spółki z momentem jego wystąpienia lub rozwiązania umowy spółki. Może wtedy domagać się podziału majątku wspólnego mimo, że pozostali wspólnicy prowadzą dalej działalność w ramach spółki cywilnej.          

Występując może domagać się prawa do udziału w zyskach. Przysługiwać mu będzie również roszczenie o zwrot wkładu lub jego równowartości.          

W czasie trwania spółki możliwe jest rozporządzanie przez wspólnika jego udziałem pod warunkiem zawieszającym, którym będzie ustanie spółki.

DO MAJĄTKU SPÓŁKI WCHODZI:

 • wniesione przez wspólnika wkłady

 • dochody uzyskiwane przez spółkę

 • wszelkie wierzytelności i roszczenia o wniesienie wkładów.

NIE WCHODZI DO MAJĄTKU:

 • wkłady polegające na świadczeniu usług, a także roszczeń o ich wniesienie.

          Wspólnik może żądać wypłaty i podziału zysków dopiero po rozwiązaniu spółki. ( wyj. gdy spółka została zawarta na czas dłuższy i wówczas wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysku z końcem każdego roku obrachunkowego ) - tylko wtedy gdy cel jest zarobkowy. ZYSK - wartość o którą zwiększył się majątek spółki w momencie rozwiązania lub na koniec roku obrachunkowego ( obrotowego ) po odliczeniu wkładów i zobowiązań, wydatków poniesionych z majątku wspólnego. Osiągnięcie zysku nie musi być celem spółki cywilnej. Udział w zyskach i stratach powinien być określony w umowie. Jeżeli nie będzie, każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i stratach ( w tym samym stosunku ) bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Wspólnika można zwolnić od obowiązku pokrywania strat, ale nie można go pozbawić prawa do zysku. Straty nie można utożsamiać ze zwolnieniem od odpowiedzialności za zobowiązania spółki na zewnątrz

PROWADZENIE SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJA: PROWADZENIE:

 • podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działalności spółki, zarządzanie wewnętrznymi sprawami spółki.

 • każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki

 • każdy wspólnik może bez uchwały pozostałych wspólników prowadzić sprawy które nie przekraczają zwykłych czynności spółki.

 • gdy przed zakończeniem sprawy w ( ramach zwykłego zarządu ) choćby jeden ze wspólników sprzeciwiał się jej prowadzeniu wówczas potrzebna jest uchwała wszystkich wspólników.

 • ponad zwykły zarząd potrzebna jest uchwała wspólników.

 • każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowtarzalne straty.

REPREZENTACJA:

 • gdy spółka występuje na zewnątrz wobec osób trzecich - wykonywania czynności prawnych na rzecz spółki.

 • w braku odpowiednich postanowień umowy lub uchwały wspólników, każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach w jakich jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki.

 • można powierzyć reprezentowanie osobom trzecim jednomyślną uchwałą wspólników, odwołać może każdy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI:

 • art.864 k.c.

 • za zobowiązania spółki wspólnicy są odpowiedzialni solidarnie - tzn., że każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki w całości.

 • odpowiedzialność solidarna - wybór należy do wierzyciela ( od ilu i od kogo zażąda zwrotu długu )

 • wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem osobistym.

Podobne prace

Do góry