Ocena brak

Spółka cywilna

Autor /irek Dodano /24.03.2011

Forma organizacyjna przedsiębiorstwa, w którym właściciel lub współwłaściciele odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem powstaje w wyniku umowy wspólników, dążących do osiągnięcia określonych celów. W gospodarce polskiej w sektorze małych i średnich firm dominują spółki cywilne oraz firmy prowadzone na zasadzie wyłącznej własności. Z prawnego punktu widzenia obydwie formy mają bardzo wiele wspólnych cech. Ze względu na podobieństwa firmy te w wielu klasyfikacjach traktuje się łącznie, określając je mianem firm prowadzonych przez osoby fizyczne. Spółka cywilna w stosunku do wyłącznej własności oferuje pewne korzyści.

  1. Dodatkowe środki finansowe. Wspólnicy wnoszą dodatkowe fundusze do własności, co zwiększa możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.

  2. Nowe idee i doświadczenia. Wspólnicy mogą wnieść nowe pomysły i talent w organizację firmy.

  3. Prostota i korzystne rozwiązania prawne i podatkowe. Podobnie jak w przypadku wyłącznej własności, spółki cywilne tworzy się relatywnie łatwo (wystarczy wpis do ewidencji), a dochód z nich opodatkowany jest jako dochód osobisty wspólników.

Spółki cywilne mają również wady.

  1. Ograniczony kapitał. Kapitał, jaki może uzyskać spółka, jest ograniczony. Ograniczenie takie będzie zależało od dochodów firmy, majątku wspólników oraz ich zdolności do zaciągania kredytu.

  2. Nietrwałość. Wspólnicy mogą się między sobą nie zgadzać, powodując konflikty, mogące zagrozić istnieniu spółki.

Nieograniczona odpowiedzialność. Każdy ze wspólników-partnerów ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej. Każdy z nich odpowiada w pełni i solidarnie całym swoim majątkiem za długi firmy. Innymi słowy, gdyby firma upadła, jej wierzyciele (osoby, którym należne są pieniądze) mieliby prawo odzyskać swoje pieniądze od któregokolwiek lub od wszystkich wspólników. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej powinna być stwierdzona pismem.

Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość. Za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach.

Jeżeli spółka cywilna została zawarta na czas nie oznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. Współwłasność łączna - Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki cywilnej wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników. W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku.

Podobne prace

Do góry