Ocena brak

Spółka akcyjna

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Spółka akcyjna – jest to spółka kapitałowa może być zawiązana przez jedną lub więcej osób, nie może być zawiązana przez jednoosobową spółkę z o.o.

Do powstania spółki konieczne jest:

 1.  
  1. zawiązanie spółki , podpisanie statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego

  2. wniesienie przez akcjonariusza wkładu kapitału zakładowego,

  3. ustanowienie zarządu i rady nadzorczej,

  4. wpis do rejestru.

 

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 500 000 zł.

Wartość akcji minimalna 1 zł.

Akcje nie mogą być obejmowane powyżej ich wartości nominalnej.

Wartość nominalna akcji oznacza- wartość akcji określona w statucie, jest ona stała, zmianie ulega tylko w przypadku zmiany postanowień statutu.

 

Wartość emisyjna oznacza cenę za jaką obejmowane są akcje przy zakładaniu spółki lub podwyższaniu kapitału zakładowego.

Cena emisyjna nie może być niższa od wartości nominalnej, może być równa.

Wartość rynkowa akcji oznacza cenę akcji jaką można za nie uzyskać w trakcie obrotu.

 

Akcje mogą być imienne ( wskazane z imienia i nazwiska ) lub na okaziciela.

Akcje są zbywalne, statut spółki może uzależnić zbycie akcji od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć rozporządzenie akcjami z tym, że nie może zakazać zbywania akcji.

Zarząd jest zobowiązany prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych.

Akcje mogą być umarzane jeżeli statut tak stanowi. Umorzenie wymaga obniżenie kapitału.

Statut może przewidywać , że w zamian za akcje umorzone spółka wydaje świadectwa użytkowe, bez określonej wartości nominalnej.

Świadectwa użytkowe uczestniczą na równi z akcjami w dywidendzie wydawanej przez spółkę( nie ma prawa do głosu posiadacz świadectw )

 

Spółka akcyjna może nabywać własne akcje.

 

Organy spółki :

 1.  
  • zarząd ( od jednej osoby w górę )

  • rada nadzorcza ( jest obligatoryjna, minimum 3 członków ) nie ma prawa do wydawania poleceń w stosunku do zarządu

  • walne zgromadzenie akcjonariuszy

 

Kodeks spółek handlowych wymaga utworzenia w spółce akcyjnej utworzenie kapitąłu akcyjnego do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 kapitąłu zakładowego .

Do kapitąłu zapasowego wpływają także nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej oraz dopłaty akcji.

Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu.

Spółka akcyjna stanowi formę organizowania dużych przedsiębiorstw przez zgromadzenie dużego kapitału na drodze emisji i sprzedaży akcji.

Cechą charakterystyczną tej formy prawnej jest rozłożenie kapitału zakładowego (akcyjnego) na pojedyncze – nieraz opiewające na drobne wartości – akcje. Umożliwia to zdobywanie poprzez rynek kapitałowy dużych środków pieniężnych, a to właśnie czyni ją szczególnie atrakcyjną formą zarówno dla przedsiębiorstw jak i dla posiadaczy akcji. Zmiana udziałowców nie ma wpływu na działalność i sytuację spółki. Akcjonariusze nie odpowiadają osobiście swym prywatnym majątkiem za zobowiązania przedsiębiorstwa. Ich odpowiedzialność rozciąga się do wysokości kapitału zaangażowanego w akcje. Wpływ ze sprzedanych akcji stają się, bowiem natychmiast środkami własnymi przedsiębiorstwa. Ta anonimowość kapitału czyni spółkę akcyjną w dużym stopniu niezależny od innych (kapitałodawców) i ich losu. Z tego względu może ona trwać znacznie dłużej, niż jej członkowie i może prowadzić rozwój działalności w bardzo długich okresach.

Podobne prace

Do góry