Ocena brak

Spółka

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Spółka jest umownym związkiem osób (wspólników) i ich kapitałów w celu prowadzenia zarobkowej działalności gospodarczej. Stronami umowy spółki mogą być osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne. Wspólnicy wnoszą do spółki wkłady pieniężne lub rzeczowe (tzw. aporty). Spółkę można utworzyć na podstawie przepisów kodeksu cywilnego lub kodeksu handlowego z 1934r .

 

 

Jeżeli zamierza się prowadzić działalność na niewielką skalę np.: w handlu, usługach to odpowiednią jest spółka cywilna.

Spółka powstaje na podstawie pisemnej umowy zawartej przez wspólników bez udziału notariusza i zgłaszana jest do ewidencji w gminie. W umowie określa się cel gospodarczy spółki oraz wkłady jakie wnoszą wspólnicy. Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

 

 

Spółki prawa handlowego związane są z prowadzeniem profesjonalnej działalności gospodarczej na większą skalę.

Spółki handlowe posiadają następujące cechy:

  1. podlegają wpisowi do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd właściwy ze względu na siedzibę spółki

  2. urzędowa nazwa spółki, czyli jej firma korzysta z ochrony prawnej

  3. spółka może ustanowić prokurenta czyli pełnomocnika upoważnionego do czynności związanych z reprezentowaniem i prowadzeniem spółki.

 

Spółki osobowe opierają swoją działalność na osobistej pracy wspólników .

 

SPÓŁKA JAWNA powstaje na podstawie umowy zawartej na piśmie przez dwóch lub więcej wspólników i wpisana jest do rejestru handlowego w sądzie. Nie pełniej osobowości prawnej, lecz ma zdolność sądową. Wspólnicy odpowiadają solidarnie swoim majątkiem wraz ze spółką za jej długi. W spółce jawnej firmą są nazwiska wspólników a gdy jest ich wielu można podać np.: M. Szymański i spółka. Wkładem wniesionym do spółki mogą być rzeczy , patenty lub wykonywanie pracy.

 

 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA. W spółce komandytowej są dwie kategorie wspólników :

  1. komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem wobec wierzycieli

  2. komandytariusze odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu ( nie mają prawa reprezentować spólki na zewnątrz).

Spółki kapitałowe odpowiadają za zobowiązania wobec wierzycieli tylko kapitałem, a więc wkładami wspólników.

 

 

SPÓŁKI Z O.O. są w Polsce najliczniejszą grupą spółek handlowych- jest to forma organizowania małych i średnich podmiotów przez niewielką liczbę wspólników, którzy wnoszą wkłady kapitałowe, do wysokości których ponoszą odpowiedzialność wobec wierzycieli. Kapitał zakładowy spółki wynosi minimum 4 000 zł i dzieli się na udziały nie mniejsze niż 50 zł. Wspólnicy wnoszą 1 lub więcej udziałów. Założenie spółki wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, podlega wpisowi do rejestru handlowego i uzyskuje osobowość prawną. Powiększenie kapitału własnego spółki może nastąpić w drodze dopłat do wkładów lub przyjęcia dodatkowych wspólników. Za zobowiązania z tytułu podatku wobec Skarbu Państwa wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem.

Organami spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej są:

  1. walne zgromadzenie wspólników (akcjonariuszy)

  2. rada nadzorcza lub komisja rewizyjna

  3. zarząd

Na zgromadzeniu wspólników podejmowane są uchwały dotyczące najważniejszych spraw spółki np.: zatwierdzanie sprawozdań, podział zysku, zmiana umowy spółki i inne.

Rada nadzorcza powoływana jest w dużych spółkach w których kapitał przewyższa 25 000 a wspólników jest więcej niż 50.

Do zadań rady nadzorczej należy sprawowanie nadzoru oraz ocena sprawozdań zarządu. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków wybranych przez zgromadzenie wspólników, kieruje spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Z tytułu udziałów w spółce wspólnik ma prawo do zysku proporcjonalnie do wniesionych udziałów. Spółka z o.o. może być jednoosobowa jeżeli:

  1. kapitał zakładowy posiada jeden wspólnik- pozostali wycofali się

  2. jedna osoba zakłada spółkę chcąc uchronić swój majątek osobisty od ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

SPÓŁKA AKCYJNA stanowi formę organizowania dużych przedsiębiorstw przez zgromadzenie znacznego kapitału w drodze emisji i sprzedaży akcji.

Założycielami S.A są co najmniej 3 osoby(fizyczne lub prawne) z wyjątkiem jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Powstaje na podstawie umowy i statutu potwierdzonego notarialnie , wpisana jest do rejestru w sądzie i nabywa osobowość prawną. Kapitał akcyjny wynosi minimum 100 000 zł , który dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Za zobowiązania S.A odpowiada tylko swoim majątkiem , a wyłączona jest osobista odpowiedzialność akcjonariuszy.

Zysk spółki rozdzielany jest proporcjonalnie do nominalnej wartości akcji.

AKCJA jest papierem wartościowym , udziałowym, wystawionym przez spółkę stwierdzającym uczestnictwo w spółce. Akcje mogą być: imienne, na okaziciela, zwykłe, uprzywilejowane( przywilej może dotyczyć : większej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (do 5 głosów na jedną akcję) wyższy udział w podziale zysków, większy udział w podziale majątku w razie likwidacji spółki, pierwszeństwo w objęciu nowej emisji akcji.

Z tytułu posiadanych akcji akcjonariusze mają prawo do dywidendy, której wypłata zależy od wielkości osiągniętego zysku przez spółkę. O podziale zysku decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy, którą część zysku przeznacza na rozwój, część na dywidendy i na wynagrodzenia dla członków zarządu. S.A mają obowiązek przeznaczania 8% zysku netto na tworzenie kapitału zapasowego dopóki kapitał ten nie osiągnie trzeciej części kapitału akcyjnego.

Organami spółki S.A są tak jak w Z o.o. :

-walne zgromadzenie akcjonariuszy

-rada nadzorcza

-zarząd

Na Wza uchwały zapadają zwykłą większością głosów stąd decydujący wpływ na zgromadzenie ma ten kto posiada pakiet kontrolny akcji ( 51%) .

Spółki te są traktowane jako instrument poprawy efektywności gospodarowania sprzyjające rozwojowi współpracy gospodarczej, postępu technicznego, oraz poprawy sytuacji w zatrudnieniu.

Napływ kapitału zagranicznego ma korzystny wpływ na bilans płatniczy , ułatwia rozwój produkcji wyrobów bardziej nowoczesnych, wysokiej jakości . 23.09.1999r Sejm uchwalił ustawę „Prawo działalności gospodarczej”, która po roku od ogłoszenia w Dzienniku ustaw będzie obowiązywała.

Podobne prace

Do góry