Ocena brak

Społeczność międzynarodowa, faza kształtowania się i struktura

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Społeczność to zrzeszenie skupiające uczestników stosunków md. Długi proces rozwoju i złożony. Samo pojęcie stosowane przez filozofów starożytnych, zwłaszcza stoików a później teologów chrześcijańskich. Ale klasyczny typ stosunków md. powstał dopiero w XV/XVI w.

Trzy fazy rozwojowe społeczności md. SREDNIOWIECZNA- pod tym pojęciem rozumiano rodzinę europejskich narodów chrześcijańskich. Stefan ze Skarbimierza mówił, że to cała ludzkość a więc i pogańskie państwa. KLUBU PANSTW CYWILIZOWANYCH - nowożytna społeczność md. powstała po Kongresie Westfalskim 1698 i obejmowała Niemcy, Francję, Szwecję, Wenecję. W XVII w. przyjęto kilka następnych państw w tym Polskę. W XVIII Rosję i USA. Punktem zwrotnym było przyjęcie Turcji do społeczności md. - to:

1-szy niechrześcijański członek. Dzięki podbojom kolonialnym społeczność md. stała się naprawdę międzynarodową, narzucając swe reguły na całym globie. Doprowadziła do upadku społeczność konfucjańska, chińska, indyjska oraz islamska. Faza- w wyniku dekolonizacji społeczność md. przekształciła się w społeczność pluralistyczną i wielokulturową. Doprowadziło to do decentralizacji stosunków md. i naruszającego zachowania samej społeczności. Zakres współczesnej sytuacji md. 3 opinie: 1.społeczność md. to społeczność państwa - ogół państw utrzymujących ze sobą stosunki md. regulowane przez prawo md..

2.-zakres szeroki i wąski. W węższym znaczeniu ogół państw suwerennych, a w szerszym to podmioty niesuwerenne- wszyscy uczestnicy stosunków md. mający zdolność do działania na płaszczyźnie md. Społeczność md. obejmuje także podmioty transnarodowe prawo międzynarodowe, publiczne nie definiuje społeczności międzynarodowej.

W doktrynie tego prawa jest to ogół państw, utrzymujących ze sobą stosunki na stopie równości. Inna definicja – to ogół państw utrzymujących ze sobą stosunki regulowane prawem międzynarodowym. Społeczność międzynarodowa obejmuje wszystkie współzależności i więzi, występujące pomiędzy państwami. S.m.stanowią dziś suwerenne państwa dążące do zacieśniania wzajemnej koordynacji i współpracy. Te więzi i współzależności wykraczają już poza ramy polityczne i dotyczą obecnie również problemów integracji gospodarczej, ale i problemów demograficznych, żywnościowych, ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Szczególną rolę w kształtowaniu formy s.m. pełnią państwa mocarstwa, których stanowisko decyduje o bezpieczeństwie i pokoju na świecie.

Struktura:

1 mocarstwa uniwersalne – zdolne do działań w skali globalnej we wszystkich dziedzinach stosunków wewnętrznych, np. USA,

2 mocarstwa sektorowe, zdolne do działań w skali globalnej w jednej dziedzinie, np. gospodarczej – Japonia,

3 mocarstwa regionalne, zdolne do efektywnego oddziaływania w regionie, np. Francja, państwa zdolne do efektywnego oddziaływania w skali lokalnej,

Podobne prace

Do góry