Ocena brak

Społeczeństwo przemysłowe i poprzemysłowe

Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011

Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe

Społeczeństwo pierwotne (plemienne):

- stosunkowo małe

- byt materialny oparty na rolnictwie, zbieractwie, myślistwie, rybołówstwie itp.

- technika wytwarzania oparta na manualnej pracy ludzkiej

- podział ról społecznych ze względu na płeć

- wysoka pozycja ludzi starych

- kultura przedpiśmienna – ustny i bezpośredni przekaz tradycji 

Społeczeństwo przedprzemysłowe (feudalne, tradycyjne):

- istniały od średniowiecza do II poł. XIX wieku w Europie i Azji,

- byt materialny opierał się na rolnictwie (2/3 ludzi)

- technika oparta na pracy manualnej ludzi, sile pociągowej zwierząt oraz na odnawialnych źródłach energii,

- struktura demograficzna – dominowały małe rolnicze wioski, siedziby właścicieli oraz przedprzemysłowe miasteczka

- silna odrębność między wsią (rolnictwo), a miastem (rzemiosło, handel, życie religijne, umysłowe, administracja)

- silne zróżnicowanie społeczne – podział na stany do których przynależność jest prawnie uregulowana

- elitarna kultura piśmienna

Społeczeństwo przemysłowe (nowoczesne, kapitalistyczne, industrialne)

- ukształtowało się w Europie w XIX wieku i rozwinęło się na początku XXw.

- związane z rewolucją przemysłową

- technika produkcji dóbr i usług oparta na pracy uprzedmiotowionej (maszyny i urządzenia) oraz źródłach energii (ropa, węgiel itd.)

- powstanie milionowych aglomeracji miejskich

- zmiana struktury zawodowej społeczeństwa, utrata dominacji przez chłopów na rzecz robotników

- duża mobilność horyzontalna (ze wsi do miast)

- społeczeństwo jest miejskie w sensie demograficznym i społeczno – kulturowym

- w kulturze standaryzacja wyrobów, sformalizowanie wzorów zachowań, racjonalizacja ludzkich działań, umasowienie kultury (rola mediów), uniformizacja postępowania

Społeczeństwo poprzemysłowe (postindustrialne) (koncepcja Bella)

- technika produkcji dóbr i usług oparta na automatyzacji, mechanizacji, komputeryzacji, rola człowieka ograniczona do uruchamiania urządzeń i ich kontroli; źródła energii – gaz, prąd (z elektrownii jądrowych)|

- podstawą jest produkcja i zdobywanie informacji wspomaganych przez technologię

- wzrost zatrudnienia w sektorze 3 (usługowym) – ponad 50% ludzi

- społeczeństwo wielkomiejskie, urbanizacja, zanik podziału na miasto i wieś

- krytyka industrializmu, ruchy ekologiczne

Jest to społeczeństwo masowe w sensie:

- ekonomicznym – wytwarzanie dóbr i usług zdominowane jest przez wielkie korporacje, które wytwarzają produkt w ogromnych ilościach

- społecznym – ludzka aktywność przejawia się w działaniach w dużych skupiskach np. hale fabryczne

- powstawanie eksterytorialnych ośrodków twórczości kulturalnej (ponad podziałami) – tworzą wartości kultury dla całych mas ludności, rozprowadzane wśród milionów za pomocą mass mediów.

Procesy dezindustrializacji. Postindustrializm.

- zmiana form własności, skupienie i utrwalenie własności prywatnej, zmiana warunków produkcji materialnej

- spadek zatrudnienia w przemyśle, wzrost zatrudnienia w sektorze usług.

Niepełnowymiarowy czas pracy, zatrudnienie na zlecenia

- zatrudnienie w sektorze usług przekracza niekiedy 50%, z dużym udziałem kobiet

- odchodzenie drobnej prywatnej własności

Postindustrializm – stadium bardzo zaawansowanego rozwoju socjoekonomicznego społeczeństwa charakteryzujące się znacznie wyższym poziomem struktury i rozbudowaniem rynku usług niż w społeczeństwie przemysłowym, odmasowieniem środków przekazu, rezygnacją z długoseryjnej produkcji masowej, rozrostem sieci telekomunikacyjnej, kontrolowaniem biurokracji przez menadżerów, konwergencją systemów społeczno – ekonomicznych, dużą stabilnością, pluralizmem, wyciszeniem konfliktów ideologicznych i normatywnym konsensusem.

Podobne prace

Do góry