Ocena brak

Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe

Autor /Norbert Dodano /15.09.2011

Społeczeństwo pierwotne (plemienne):

 • stosunkowo małe

 • byt materialny oparty na rolnictwie, zbieractwie, myślistwie, rybołówstwie itp.

 • technika wytwarzania oparta na manualnej pracy ludzkiej

 • podział ról społecznych ze względu na płeć

 • wysoka pozycja ludzi starych

 • kultura przedpiśmienna – ustny i bezpośredni przekaz tradycji

Społeczeństwo przedprzemysłowe (feudalne, tradycyjne):

 • istniały od średniowiecza do II poł. XIX wieku w Europie i Azji

 • byt materialny opierał się na rolnictwie (2/3 ludzi)

 • technika oparta na pracy manualnej ludzi, sile pociągowej zwierząt oraz na odnawialnych źródłach energii

 • struktura demograficzna – dominowały małe rolnicze wioski, siedziby właścicieli oraz przedprzemysłowe miasteczka

 • silna odrębność między wsią (rolnictwo), a miastem (rzemiosło, handel, życie religijne, umysłowe, administracja)

 • silne zróżnicowanie społeczne – podział na stany do których przynależność jest prawnie uregulowana

 • elitarna kultura piśmienna

Społeczeństwo przemysłowe (nowoczesne, kapitalistyczne, industrialne)

 • ukształtowało się w Europie w XIX wieku i rozwinęło się na początku XXw.

 • związane z rewolucją przemysłową

 • technika produkcji dóbr i usług oparta na pracy uprzedmiotowionej (maszyny i urządzenia) oraz źródłach energii (ropa, węgiel itd.)

 • powstanie milionowych aglomeracji miejskich

 • zmiana struktury zawodowej społeczeństwa, utrata dominacji przez chłopów na rzecz robotników

 • duża mobilność horyzontalna (ze wsi do miast)

 • społeczeństwo jest miejskie w sensie demograficznym i społeczno – kulturowym

 • w kulturze standaryzacja wyrobów, sformalizowanie wzorów zachowań, racjonalizacja ludzkich działań, umasowienie kultury (rola mediów), uniformizacja postępowania

Społeczeństwo poprzemysłowe (postindustrialne) (koncepcja Bella)

 • technika produkcji dóbr i usług oparta na automatyzacji, mechanizacji, komputeryzacji, rola człowieka ograniczona do uruchamiania urządzeń i ich kontroli; źródła energii – gaz, prąd (z elektrownii jądrowych)

 • podstawą jest produkcja i zdobywanie informacji wspomaganych przez technologię

 • wzrost zatrudnienia w sektorze 3 (usługowym) – ponad 50% ludzi

 • społeczeństwo wielkomiejskie, urbanizacja, zanik podziału na miasto i wieś

 • krytyka industrializmu, ruchy ekologiczne

Jest to społeczeństwo masowe w sensie:

 1. ekonomicznym – wytwarzanie dóbr i usług zdominowane jest przez wielkie korporacje, które wytwarzają produkt w ogromnych ilościach

 2. społecznym – ludzka aktywność przejawia się w działaniach w dużych skupiskach np. hale fabryczne

 3. powstawanie eksterytorialnych ośrodków twórczości kulturalnej (ponad podziałami) – tworzą wartości kultury dla całych mas ludności, rozprowadzane wśród milionów za pomocą mass mediów

Podobne prace

Do góry