Ocena brak

Społeczeństwo jako całość

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Społeczeństwo - zbiorowość ludzi, która jest świadomo i celowo zorganizowana by zaspokoić potrzeby materialne i duchowe.

Typy zbiorowości:

1) makrostruktury - duże zbiorowości, np.:naród, klasa społeczna, grupa woekowa czy płeć;

2) mikrostruktury - małe zbiorowości np. rodzina;

3) struktury pośrednie - grupy etniczne, wyznaniowe, sekty.

Więź społeczna - jest to ogół stosunków i zależności zachodzących pomiędzy członkami danej zbiorowości.

Zbiorowości: a) trwałe - np. rodzina, b) nietrwałe - np. widzowie w kine.

W celu zaspokojenia potrzeb biologicznych człowiek zaczyna produkcję dóbr - w ten sposób tworzy się społeczność.

Ład społeczny - porządek, zbiór zasad, króre organizują życie społeczne, umożliwiają jego trwanie, np.: orawo, zasady moralne, religia, obyczaje.

Socjalizacja - przygotowanie człowieka do życia w społeczeństwie:

#mechanizm psycho - społeczny: samokontrola, dbałość o własny honor, własną dumę.

#mechanizm materialno - społeczny: kwestia materialna.

* zwyczaj - np. sposób ubierania się

* obyczaj - np. szacunek do starszych

#sankcje - np.: *prawne, *etyczne (kwestie zachowania), *religijne (piekło lub niebo), *satyryczne (ośmieszanie).

Podobne prace

Do góry