Ocena brak

SPÓŁDZIELNIE.

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

 

 

Ustawa z 7 lipca 1994r „ Prawo spółdzielcze”

SPÓŁDZIELNIA jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób , która w interesie swych członków prowadzi działalność gospodarczą.

Spółdzielnia powstaje z inicjatywy członków – założycieli , którzy opracowują statut , wybierają zarząd i składają wniosek o zarejestrowanie spółdzielni w sądzie (ma osobowość prawną).

Założycielami spółdzielni powinno być co najmniej 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne. Statut spółdzielni określa najważniejsze sprawy : między innymi wysokość udziałów, prawa i obowiązki członków, podział zysków i ewentualnie strat. Członek spółdzielni wpłaca wpisowe, wnosi udziały, a w niektórych typach spółdzielni członkowie wnoszą wkłady , np.: spółdzielnia mieszkaniowa .

 

Klasyfikacja spółdzielni:

Rozróżnia się 2 grupy spółdzielni :

  1. użytkowników – świadczące usługi na rzecz członków, np.: handlowe, banki spółdzielcze, spółdzielnie mieszkaniowe i inne.

  2. Spółdzielnie pracy – zatrudniające członków zarobkowo, np. przedsiębiorstwo produkcyjno- usługowe.

 

Organizacja spółdzielni:

W strukturze organizacyjnej spółdzielni wyróżnia się :

-organy samorządu spółdzielni (walne zgromadzenie członków, zarząd, rada nadzocza)

-aparat administracyjny spółdzielni (dział zaopatrzenia, personalny i inne)

-komórki wykonawcze (np.: sklepy, magazyny, zakłady wytwórcze i inne)

Najwyższym organem w spółdzielni jest walne zgromadzenie członków zwoływane przez zarząd co najmniej raz w roku po sporządzeniu bilansu w którym to zgromadzeniu ma prawo uczestniczyć każdy członek z prawem do jednego głosu bez względu na liczbę wniesionych udziałów.

Walne zgromadzenie członków decyduje o najważniejszych sprawach, miedzy innymi o podziale zysku, zmianę statutu, sprzedaży majątku, wyborze członków rady nadzorczej i inne. Rada nadzorcza kontroluje działalność zarządu i spółdzielni . W skład rady wchodzi co najmniej 3 członków. Zarząd wybierany jest przez radę lub walne zgromadzenie, kieruje bieżącą działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

Fundusze własne spółdzielni :

Fundusz udziałowy- z udziałów wnoszonych przez członków

Fundusz zasobowy – z wpisowego i części zysku

Fundusz wkładów mieszkaniowych , rolniczych na wsi

Fundusze obce – kredyty

Osobowość prawna to cecha przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, spółek kapitałowych, fundacji. Osobowości prawnej nie posiadają następujące podmioty: zakłady osób fizycznych, spółki cywilne, rzemieślnicy.

Podobne prace

Do góry