Ocena brak

Spółdzielnia

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011

Charakterystyka

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

Spółdzielczość w prawie polskim została zdefiniowana 16 września 1982 r. ustawą Prawo spółdzielcze. A dziś spółdzielczość dalej działa w oparciu o tę ustawę jednak ujednolicaną przez szereg lat jak i działa w oparciu o inne ustawy i zarejestrowane statuty.


Statut

Statut spółdzielni jest spisywany przy zakładaniu spółdzielni i określa między innymi nazwę i teren działalności spółdzielni, cel i przedmiot jej działania, prawa i obowiązki jej członków, wysokość wpisowego i udziałów członków danej spółdzielni, zasady i tryb przyjmowania nowych członków, tryb ich występowania, wykluczania i wykreślania, zasady wyboru i odwoływania członków organów spółdzielni i zasady podziału nadwyżki bilansowej i pokrywania strat.

Jest to instytucja, która podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i od tego momentu nabywa ona osobowość prawną.


Członkowie

Członkami spółdzielni może zostać każda osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych i osoba prawna lub osoba fizyczna o niepełnej zdolności do czynności prawnej, jeśli stanowi tak statut spółdzielni. Minimalna liczba członków spółdzielni to 10 osób, spółdzielni rolnej to 5, a jeśli spółdzielnię tworzą osoby prawne to minimum, jakie wymaga stawa to 3 członków.


Organy

Organami spółdzielni są:

  • walne zgromadzenie (tworzą je wszyscy członkowie spółdzielni) lub zebrania przedstawicieli (zebrania grup członkowskich). Walne zgromadzenie decyduje w ważnych sprawach spółdzielni i jest organem uchwałodawczym;
  • rada nadzorcza kontroluje i nadzoruje bieżącą działalność zarządu i poszczególnych jednostek organizacyjnych spółdzielni, a także uchwala palny gospodarcze i programy działalności spółdzielni, akceptuje skład organizacyjny spółdzielni, orzeka o nabywaniu nieruchomości;
  • zarząd reprezentuje spółdzielnię na zewnątrz i kieruje bieżącą działalnością spółdzielni, dokonuje on czynności prawnych w imieniu spółdzielni;
  • inne jeśli stanowi tak statut spółdzielni.

Wszystkie organy wybierane i odwoływane są w głosowaniu tajnym.


Autor: Aleksandra Nikiel
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry