Ocena brak

Spółdzielnia

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Spółdzielnia stanowi formę spółki, co najmniej 10 osób ( spółdzielców) jeśli są to osoby fizyczne i 3 osoby jeśli mają osobowość prawną i utworzoną dla wspierania i osiągania wspólnych celów zarobkowych lub gospodarczych, za pomocą wspólnej działalności gospodarczej. Liczba członków spółdzielni nie jest ograniczona, a spółdzielnia posiada osobowość prawną. Na ogół w spółdzielnię łącza się osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą: rzemieślnicy, drobni kupcy, detaliści, rolnicy, wolne zawody, a także konsumenci prowadząc gospodarstwa domowe, by wnosząc nieduże udziały połączyć się w spółdzielnie w celach samopomocy. W zależności od zamierzonego celu gospodarczego, rozróżnia się;- spółdzielnie zaopatrzenia rzemiosła i detalu oraz w rolnictwie, spółdzielnie zbytu (mleczarskie);- spółdzielnie eksploatacyjne (traktory, młockarnie spółdzielcze);- spółdzielnie kredytowe (banki ludowe);- spółdzielnie budowlane (budowa mieszkań domów własnościowych);- spółdzielnie inwalidzkie;- spółdzielnie konsumenckie.

Organem wykonawczym spółdzielniom jest zarząd, którego obowiązki i prawa są podobne jak zarządu w spółce akcyjnej. Musi składać się, z co najmniej 2 osób. Jest on wybrany przez walne zebranie, albo powołany przez radę nadzorczą. Rada nadzorcza jako organ kontrolny składać się musi, z co najmniej 3 osób. Jej zadania odpowiadają radzie nadzorczej w spółce akcyjnej. Generalne zebranie powoływane jest, co najmniej 1 raz w roku. Co najmniej, co drugi rok powinna mieć miejsce kontrola kierownictwa spółdzielni i jej sytuacji majątkowej?.

Organy to Zgromadzenie członków spółdzielni, Rada Nadzorcza, Zarząd. Jeden członek to jeden głos, niezależnie od wniesionych wkładów.

Podobne prace

Do góry