Ocena brak

Spółdzielczy stosunek pracy

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Występuje on w spółdzielniach pracy, których celem jest prowadzenie przez wspólne przedsiębiorstwo działalności gospodarczej opartej na osobistej pracy członków. W innych typach i rodzajach spółdzielni praca jest wykonywana na podstawie umów a prace lub na podstawie cywilno-prawnych umów zlecenia lub umów a dzieło. Podstawa takiego stosunku jest również umowa o prace nakładcza zawarta pomiędzy spółdzielnia pracy a jej członkiem. Uznaje sie spółdzielczy stosunek pracy nakładczej za pozakodeksowy rodzaj stosunku pracy. Spółdzielczy stosunek pracy nie na bytu samodzielnego lecz jest ściśle związany ze

stosunkiem członkostwa w spółdzielni pracy. Wywiera to następujące reperkusje prawne. Pa pierwsze stosunek pracy moze być zawarty dopiero po nawiązaniu stosunku członkostwa. Po drugie zarówno członek jak i spółdzielnia mają obowiązek pozostawania ze osobą w stosunku pracy. Po trzecie skoro podmioty te musi łączyć stosunek pracy ustawodawca ogranicza spółdzielnie i jej członka w rozwiązywaniu tego stosunku. Dopuszczalność rozwiązywania spółdzielczej umowy o prace jest w ustawie uzależniana od nastąpienia sytuacji w niej wskazanych. Odrębnością spółdzielczego stosunku pracy jest to, że na wynagrodzenie pracownika sklada się z wynagrodzenia biezacego i odpowiedniego do wkladu pracy, udzialu w czesci nadwyżki bilansowej przeznaczonej do podzialu miedzy czlonków.

Oznacza to, ze członek - pracownik partycypuje w ryzyku gospodarczym pracodawcy. Odrębność spółdzielczego stosunku pracy dotyczy także systemu rozstrzygania sporów, chociaż zasadniczo spory te rozstrzygają sądy pracy.

Podobne prace

Do góry