Ocena brak

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe (SKOK)

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Są to instytucje parabankowe zaliczane do instytucji pośrednictwa finansowego.

SKOK-i są spółdzielniami. Ich celem jest gromadzenie środków pieniężnych WYŁĄCZNIE swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzani na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia.

Członkami SKOK mogą być osoby fizyczne połączone więzią o charakterze zawodowym lub organizacyjnym>.

Organami SKOK są:

Gospodarka finansowa SKOK polega na tworzeniu i wykorzystywaniu funduszy określonych w ustawie. Fundusz udziałowy powstaje z wpłat udziałów członkowskich lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

Fundusz zasobowy powstaje z wpłat przez członków wpisowego, nadwyżki bilansowej, wartości majątkowych otrzymywanych nieodpłatnie, przedawnionych roszczeń majątkowych oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

Straty bilansowe kas pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy- z funduszu udziałowego.

Wkłady oszczędnościowe zapisywane są na imiennym rachunku członka kasy i korzystają ze szczególnej ochrony, ponieważ niezależnie od ilości dowodów na złożone oszczędności są wolne od zajęcia na podstawie tytułu wykonawczego sądowego i administracyjnego do wysokości równej 3-krotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w gospodarce narodowej.

Obowiązuje generalna zasada, że SKOK udziela swoim członkom pożyczek i kredytów na okres nie dłuższy niż 3 lata, ale pożyczki i kredyty przeznaczone na cele mieszkaniowe mogą być udzielane na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Umowa pożyczki lub kredytu powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zasady udzielania pożyczek oraz ich spłaty określa statut kasy.

Kasa może udzielać pożyczek i kredytów członkom Rady Nadzorczej, zarządu i komisji kredytowej, jeżeli:

  • pożyczka lub kredyt nie są udzielane na warunkach bardziej korzystnych niż określone dla innych członków

  • kwota kredytów i pożyczek udzielanych łącznie tym osobom nie przekracza 20% aktywów kasy.

Udzielenie kredytu lub pożyczki wymaga wspólnej uchwały zarządu i rady nadzorczej w głosowaniu tajnym- większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków obu organów bez udziału zainteresowanej osoby!!!

Działalność SKOK nie podlega nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Bankowego ani BFG.

Środki pieniężne, które nie są wykorzystywane na pożyczki i kredyty dla członków kasy mogą być inwestowane z zachowaniem najwyższej staranności:

  • w obligacje i inne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP

  • jako lokaty, wkłady lub udziały w Kasie Krajowej

  • jako lokaty w bankach do wysokości gwarantowanej przez BFG

Kasa ma obowiązek utrzymywać rezerwę płynną w wysokości nie mniejszej niż 10% funduszy oszczędnościowo- pożyczkowego. Rezerwę płynną stanowią środki pieniężne zgromadzone w kasie w formie gotówki lub w innych formach ustalonych przez Kasę Krajową.

Kasy zrzeszają się w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- kredytowej, której są jedynymi członkami.

Kasa Krajowa jest spółdzielnią osób prawnych.

Celem działalności Krajowej Kasy jest zapewnienie stabilności finansowej kas oraz sprawowanie nadzoru nad kasami dla zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych w nich oszczędności oraz zgodności działalności kas z przepisami ustawy!!!!

Podobne prace

Do góry