Ocena brak

Spłata kredytu – skutki braku spłaty terminowej zapłaty

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

W razie stwierdzenia przez bank kredytujący, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane ( czyli nie spłacanie rat lub nie wypełniania obowiązków wynikających z art. 74 który mówi, że w czasie obowiązywania umowy kredytu kredytobiorca jest obowiązany przedstawić na żądanie banku informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz umożliwiające kontrole wykorzystania i spłaty kredytu ) lub w razie zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego kredytobiorcy, bank może:

- wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub w części (okres wypowiedzenia 30 dni, a w razie upadłości kredytobiorcy 7 dni). Po upływie okresu wypowiedzenia umowy kredytu kredytobiorca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami za okres korzystania z kredytu, o ile umowa kredytu nie stanowi inaczej.

Do góry