Ocena brak

Specyficzne (nowe) formy obrotu międzynarodowego

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

Zaliczamy do nich:

a) leasing – Specyficzna umowa finansowa , zapewniająca inwestorowi możliwość użytkowania dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Przez umowę leasingu leasingodawca (finansujący) przekazuje drugiej stronie, czyli leasingobiorcy (korzystającemu), wskazane rzeczy do używania drugiej stronie, czyli leasingbiorcy (korzystającemu), wskazane rzeczy do używania przez oznaczony czas za wynagrodzeniem równym co najmniej cenie ich zakupu.

Wyróżniamy:

- leasing operacyjny

- jego umowa musi spełniać następujące warunki- musi być zawarta na czas określony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo być zawarta na okres najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości oraz suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Po zakończeniu umowy korzystający może na uzgodnionych warunkach wykupić przedmiot leasingu a wysokość kwoty wykupu jest uzalezniona od amortyzacji przedmiotu . Umowa leasingu operacyjnego jest zawierana od 24 do 60 m-cy.

- leasing finansowy

- umowa leasingu finansowego charakteryzuje się tym, że przedmiot leasingu jest zaliczany do składników majątku korzystającego. Tym samym wg przepisów podatkowych korzystający obniża podstawę opodatkowania o zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne, raty leasingowe jedynie w części odsetkowej, a także koszty użytkowania przedmiotu leasingu, np. konserwacji, energii, paliwa. Umowa ta jest określona na czas określony zwykle na (od 6 do 60 m-cy), a suma określonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

b) franchising

- definiuje się jako system oparty na ścisłej i ciągłej współpracy między prawnie i finansowo odrębnymi przedsiębiorstwami, franczyzodawcą i jego franczyzobiorcami, w której ramach franczyzodawca daje swym franczyzobiorcom prawo i nakłada obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z koncepcją trancyzodawcy. Prawo to upoważnia i obliguje każdego franczyzobiorcę do korzystania nazwy handlowej, znaku towarowego, know-how itp. Na czas trwania pisemnej umowy franszyzy. Wg rodzaju działalności systemy franczyzowe można podzielić na:

- franczyzę dystrybucyjną

– w której dawca udostępnia biorcy swoje know-how w postaci asortymentu towarów i wiedzy jak należy je sprzedawać

- franczyzę usługową w której dawca udostępnia biorcy swoje know – how w postaci receptur i procedur świadczenia usług

- franczyzę produkcyjną w której dawca udostępnia biorcy swoje know – how w postaci technologii produkcji i doświadczenia technicznego

c) factoring

- to rodzaj działalności pośredniej, polegającej na bezpośrednim, bezregresywnym zakupie wierzytelności klientów, przypadających im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług , z jednoczesnym świadczeniem na rzecz przedsiębiorcy i wielu usług dodatkowych oraz udzielaniem mu kredytów i zaliczek. Na tle tej umowy występują trzy podmioty:

Faktorant (przedsiębiorstwo, dostawca, sprzedawca towarów lub wykonawca usług), faktor (bank ;lub wyspecjalizowana spółka factoringowa) oraz dłużnik wynika nie z umowy factoringu, lecz z umowy handlowej zawartej z przedsiębiorcą.

d) forfaiting

- zbliżoną do factoringu umową finansowania handlu zagranicznego jest forfaiting. Polega on na zakupie przez instytucję forfaitingową (forfaitera) od eksportera należności terminowych jego klientów, powstałych w następstwie realizacji kontraktu eksportowego, bez regresu w stosunku do sprzedawcy tych wierzytelności (eksportera), pod warunkiem jednak, że wierzytelności te przyjmują postać akceptowanego z punktu widzenia nabywcy (instytucji forfaitingowej) instrumentu finansowego

Podobne prace

Do góry