Ocena brak

Sortowanie śmieci

Autor /Kowal Dodano /31.01.2012

Duże ilości odpadów papierowych, metalowych, plastykowych i szklanych są wykorzystywane powtórnie w procesie recyklingu (utylizacji). Większość tych materiałów jest w krajach zachod­nich zbierana do specjalnych pojemników jeszcze w domach lub fabrykach. Lecz pozostałe śmieci także zawierają wiele cennych materiałów, które mogą być oddzielone na różnych etapach ich obróbki przed składowaniem na wysypisku. Wysuszone śmieci są spalane bez dostępu powie­trza w celu otrzymania takich przydatnych sub­stancji jak tlenek węgla, metan, wodór, oleje mi­neralne, smoła czy węgiel drzewny. Metale ferromagnetyczne (zawierające żelazo bądź nikiel) są wyciągane z taśmociągu, którym transportowa­ne są śmieci przez silne magnesy zawieszone po­nad nim. Oddziela się także szkło, aluminium i inne metale nieżelazne w procesach wykorzystu­jących ich różne własności fizyczne.
Często rozdziela się materiały bazując na róż­nicach w ich gęstości, czyli ciężarze właściwym. Jeden z rodzajów separatorów działa w ten sposób, że sproszkowane śmieci spadają na taśmociąg poruszający się pod górę; materiał o większej gęs­tości opada na dół, a lżejszy wędruje do góry. Je­żeli spalamy śmieci, to metale i szkło topią się i opadają, jako najcięższe, na samo dno pieca, skąd mogą być łatwo zbierane.
Szkło oddzielone ze śmieci można później posortować na kolorowe i białe. W tym celu zmie­lone szkło przechodzi przez silne pole magnetycz­ne. Kawałki szkła białego nie oddziaływują z po­lem, podczas gdy szkło kolorowe oddziaływuje i jest separowane. Co więcej, można szkło koloro­we posortować według kolorów. Kawałki szkła przechodzą przez strumienie światła, a uzyskiwa­ne zmiany jego zabarwienia są rejestrowane przez elementy światłoczułe. Na podstawie wysyłanych przez nie sygnałów automaty sortują szkło - każdy kolor osobno.
Metale
Jeśli chodzi o metale, to odzyskuje się głównie żelazo i aluminium, W mniejszych ilościach otrzy­muje się ołów, miedź i rtęć. Wysoka cena metali szlachetnych, takich jak złoto czy platyna, powo­duje, że opłacalne jest odzyskiwanie nawet nie­wielkich ich ilości.

Podobne prace

Do góry