Ocena brak

SORGE RICHARD (1895-1944?) - szpieg

Autor /xyz Dodano /01.03.2011

Niemiec, syn jednego z założycieli niemieckiej partii komunistycznej, zwerbowany 29 stycznia 1933 r. przez radziecki wywiad wojskowy, rozpoczął działalność 6 września po przybyciu do Jokohamy w Japonii jako korespondent niemieckich ga­zet „Frankfurter Zeitung" i „Zeit-schrift fur Geopolitik". Dzięki zau­faniu Eugena Otta - niemieckiego attache wojskowego, a później am­basadora Niemiec w Tokio, uzyskał dostęp do tajnych dokumentów, których treść przekazywał do Moskwy. Wiele informacji udało mu się zdobyć w wyniku działania agentów z jego siatki o nazwie „Ramsey", wśród których był Ozaki Hitsumi -bliski doradca japońskiego premiera Fumimaro *Konoe. 12 maja 1941 r. ostrzegł swoich mocodawców o koncentracji niemieckich dywizji na wschodnich rubieżach Rzeszy, a 15 czerwca podał termin rozpo­częcia działań wojennych przeciw­ko ZSRR.

Na początku września 1941 r. poinformował władze ra­dzieckie, że rząd japoński będzie przestrzegał postanowień układu o nieagresji z 13 kwietnia 1941 r., co pozwoliło na wycofanie z Dalekiego Wschodu 15 dywizji i skierowanie ich do obrony Moskwy w krytycz­nym momencie wojny niemiecko--radzieckiej. 18 października 1941 r. został aresztowany razem z 35 agen­tami swojej siatki; Związek Ra­dziecki nie wystąpił do władz Japo­nii o wymianę więźnia. Prawdopo­dobnie w 1944 r. został stracony.

Podobne prace

Do góry