Ocena brak

Sołectwo i sołtys, rada sołecka

Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011

Sołectwo

a. Jednostka pomocnicza, która może być tworzona (ale nie musi) w gminach wiejskich.

b. Możliwość daleko idącej dekoncentracji uprawnień gminy na rzecz sołectwa (gmina jako organ tworzący sołectwo)

c. Gmina może upoważnić sołectwo do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

d. Sołectwa w przeciwieństwie do gmin nie posiadają osobowości prawnej

e. Społeczności sołectw są pozbawione podmiotowości prywatno-prawnej, jednak są podmiotami prawa publicznego (mają odrębną organizację, własne uprawnienia i zadania, wybieralne organy).

f. Sołectwa posiadają zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy lub statutu nadanego przez radę gminy.

g. Tworzenie sołectw – głosowanie rady gminy, konsultacja z mieszkańcami, wnioski mieszkańców lub rady.

h. Statut sołectwa -  podstawa prawna będąca zbiorem przepisów ustalonych przez radę gminy dla poszczególnych sołectw. Wyznaczają ich organizację i zakres działania.

i. Organy sołectwa – zebranie wiejskie (instytucja demokracji bezpośredniej), sołtys, rada sołecka.

j. Zebranie wiejskie – najwyższy organ uchwałodawczy

k. Nie tworzą własnych budżetów. Prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

- Rada sołecka – ustrojowy organ sołectwa. Brak kompetencji określonych w ustawie. Organ wspomagający sołtysa (prawo do współudziału w realizacji statutowych zadań sołtysa). Współdziałanie z sołtysem w sprawach opracowywania projektów programów sołectwa, planów działań, projektów uchwał przedstawianych zebraniu wiejskiemu. Inicjowanie czynów społecznych. Przygotowanie i przeprowadzanie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi. Organizowanie mieszkańców w celu polepszenia stanu ochrony przeciwpożarowej itp. Podejmowanie inicjatyw na rzecz opieki i organizacji czasu wolnego dla młodzieży. Organizowanie form opieki społecznej. Rozmieszczenie przystanków i funkcjonowania komunikacji.

- Sołtys – organ wykonawczy. Kompetencję wykonawczą określa status sołectwa. Kompetencje w dziedzinach: sprawowania zarządu codziennymi sprawami sołectwa, najczęściej z radą sołecką.  Bieżący zarząd mieniem gminnym i komunalnym tam gdzie ono występuje. Realizacja uchwał zebrania wiejskiego. Wykonawstwo zadań publicznych określonych w ustawach szczególnych i wszystkich innych codziennych gospodarsko-społecznych sprawach sołectw wskazanych przez zebranie wiejskie i status sołectwa. Rada gminy może upoważnić sołtysa do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Sołtys i rada sołecka wybierani się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.  Kadencja obu organów powinna być ustalona w statucie sołectwa.

Podobne prace

Do góry