Ocena brak

SOE - (Special Operations Executive - Zarząd Operacji Specjalnych)

Autor /xyz Dodano /01.03.2011

Brytyjska organizacja, której zada­niem było prowadzenie dywersji i wspomaganie ruchu oporu w oku­powanych państwach europejskich, powstała 17 lipca 1940 r. z inicjaty­wy premiera Winstona Churchilla w wyniku połączenia niewielkiej sekcji D - wydziału sabotażu wy­wiadu brytyjskiego MI6, M1(R) -wydziału badawczego Ministerstwa Wojny, oraz EH -- departamentu propagandy Ministerstwa Spraw Za­granicznych. Jej zadania premier ujął lapidarnie, mówiąc do ministra wojny ekonomicznej Hugh Daltona: „podpali pan Europę". Pierwszym szefem był Frank Nelson; po jego ustąpieniu ze względu na zły stan zdrowia w maju 1942 r. kierowanie organizacją objął Charles Hambro (bankier z zawodu), a od września 1943 r. zastąpił go płk Colin Gub-bins. Centrala ukryta pod nazwą Union Trading Company mieściła się przy Baker Street 64 w Londy­nie, jej oddziały założono w wielu miastach europejskich i afrykań­skich (Madryt, Lizbona, Sztokholm, Bari, Algier).

W 1941 r. powstał sztab regionalny w Kairze obejmu­jący Bliski Wschód, państwa euro­pejskie basenu Morza Śródziemne­go oraz Polskę i Czechosłowację. W centrali działała sekcja polska (kierowana początkowo przez B. Sweet-Escotta, a następnie płk. Harolda B. Perkinsa), która współ­działała ze Sztabem Naczelnego Wodza (przez Oddział VI). SOE dysponowało własnym niewielkim zespołem okrętów (małych okrętów podwodnych, kutrów) używanych do przerzucania agentów i materia­łów do Norwegii, Francji, Włoch, Jugosławii, Grecji i południowo--wschodniej Azji oraz korzystało z samolotów 138 i 161 dywizjonów bombowych RAF. Agenci byli szko­leni w ośrodkach w Anglii i na za­chodnim wybrzeżu Szkocji, gdzie uczono ich posługiwania się bronią, walki wręcz, wspinaczki, skakania ze spadochronem, zdobywania in­formacji, zachowania podczas prze­słuchania itp. Dokładna liczba pra­cowników nie jest znana; na wiosnę 1944 r. współdziałało z SOE praw­dopodobnie 10 tys. mężczyzn i 3 tys. kobiet.

Pierwszy zrzut skocz­ków do Polski odbył się w nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. SOE roz­wiązano w styczniu 1946 r. Pełna ocena działalności nie jest możliwa,gdyż dotychczas nie ujawnionowszystkich dokumentów. Wiadomonp., że w czasie wojny przerzuconodo Francji ok. 1800 agentówi 10 tys. t zaopatrzenia, broni orazmateriałów wybuchowych dla od­działów ruchu oporu.

Podobne prace

Do góry