Ocena brak

Socjologia polityki jako nauka interdyscyplinarna - System społeczny i system polityczny

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

System społeczny:

  • Stanowi ogół relatywnie trwałych relacji wzajemnych powiązań i interakcji, które występują pomiędzy rozmaitymi podmiotami życia społecznego

  • zachowanie i aktywność owych podmiotów nakierowana jest na realizację celów, które wynikają z ugruntowanych norm i wartości (uwewnętrznienie norm i wartości)

(możliwość realizacji norm, wartości. przypominamy sobie co to jest internalizacja)

Definicje:

  • to wyodrębniona oraz zorganizowana całość, posiadająca charakterystyczne cechy atrybuty, wewnętrzne mechanizmy funkcjonowania, własną dynamikę.

  • desygnatem terminu „system społeczny” może być wiele form i przejawów życia zbiorowego, jednakże mówi się najczęściej o holistycznie rozpatrywanym społeczeństwie, w ramach, którego wyodrębnia się szczególne subsystemy społeczne, jak np. system polityczny, ekonomiczny, kulturowy.

  • współcześnie koegzystują dwa podstawowe kierunki teoretyczne definiujące system społeczny: funkcjonalny (osiągnięcie równowagi, współpraca, uzgadnianie celów, tworzenie mechanizmów zapobiegającym konfliktom); konfliktowy (elementem stymulującym, napędzającym rozwój są zmiany, rodzenie się konfliktów, wszystkie stosunki społeczne mogą wydawać się destrukcyjne, ale mogą być inspiracją)

System polityczny:

(przy tym mam zapisaną krótką aż treściwą informację: „poczytać!” więc najlepiej będzie sobie poprzypominać to i owo :P)

  • system polityczny stanowi funkcjonalną złożoną strukturę organizującą życie polityczne

  • struktura ta pozostaje w stałej i bezpośredniej relacji do wszystkich zachowań podmiotów życia politycznego, a w szczególności zaś do zachowań związanych z fenomenem władzy politycznej

  • elementami systemu politycznego są wszelkie formalne i nieformalne instytucje polityczne wraz ze specyficznymi zachowaniami dotyczącymi kreacji, centrów decyzyjnych, procesu decyzyjnego

  • system polityczny obejmuje nie tylko całą strukturę władzy, w tym państwo, ale także instytucje o charakterze stricte politycznym (np. partie polityczne, organizacje społeczne odraz podstawowe poglądy polityczne i filozoficzne)

  • D. Easton dowodzi, iż na strukturę systemu politycznego składają się komponenty, których dopasowanie i korelacje jego elementów to podstawowy warunek uzyskania przez systemu polityczny stanu równowagi. Elementy te to: wspólnota polityczna, reżim polityczny, instytucje polityczne

Podobne prace

Do góry