Ocena brak

Socjologia polityki jako nauka interdyscyplinarna - Przedmiot i zakres badać socjologii polityki

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

Jeśli określamy socjologię polityki jako tę część socjologii, która wyjaśnia zjawiska walki o władzę i sprawowania władzy w instytucjonalizowanych formach życia społecznego następująco określać można przedmiotowy zakres tej dyscypliny:

- część ogólnoteoretyczna socjologii polityki określa, najogólniej mówiąc, społeczne podstawy i społeczne efekty zinstytucjonalizowanej władzy w społeczeństwie (prawa i hipotezy wyjaśniające zależności genetyczne i funkcjonalne między niepolitycznymi zjawiskami społecznymi, a zjawiskami politycznymi

- wyspecjalizowane, szczegółowe działy socjologii polityki zajmujących się opisem i analizą poszczególnych dziedzin życia politycznego (1. socjologia ruchów politycznych i partii politycznych; 2. socjologia państwa i jego poszczególnych instytucji np. ciała przedstawicielskie, wojsko, administracja publiczna 3.socjologia zachowania politycznego 4. socjologia międzynarodowych stosunków politycznych) – J. Wiatr

Zakres przedmiotowy socjologii polityki: ruchy i partie polityczne; socjologia państwa i jego poszczególnych instytucji; zachowania polityczne, a szczególnie zachowania wyborcze; elity polityczne; edukacja polityczna; socjalizacja polityczna; kultura polityczna; legitymizacja polityczna; zmiany społeczne, transformacja polityczna; konflikty społeczne, a w tym i polityczne; świadomość polityczna – wykład

Metody naukowe wykorzystywane przez socjologię polityki: metoda historyczna, metoda statystyczna, metoda porównawcza, obserwacja zewnętrzna lub uczestnicząca, sondaże ankietowe, analizy treści różnych przekazów: wypowiedzi, programów politycznych

Podstawową zmienną w socjologii polityki jest władza: jej źródła, wpływ na system społeczny, sposoby jej wykorzystywania we wszystkich kontekstach społecznych (na wszystkich poziomach – w rodzinie, grupach pierwotnych, wtórnych, społecznościach), legitymizacja, dystrybucja.

Podobne prace

Do góry