Ocena brak

Socjologia polityki jako nauka interdyscyplinarna - Instytucje polityczne

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

Mikrostruktury – mają bezpośredni charakter, między jednostkami zachodzą bezpośrednie interakcje. są to małe zbiorowości (np. instytucje lokalne)

Makrostruktury – składają się z mikrostruktur. wymiana dóbr i usług ma charakter pośredni. jest możliwa dzięki temu, że organizacje społeczne będące mikrostrukturami, a tworzące makrostruktury, respektują (uznają) określone wartości, standardy, normy, regulujące wymianę. Duże zbiorowości o złożonej wielopoziomowej budowie, których częściami składowymi są: grupy, instytucje i organizacje, wzajemne ich relacje, a także procesy zachodzące na poziomie całego społeczeństwa.

Wymiana społeczna zachodząca na poziomie mikro i makrospołecznym dokonuje się na zasadzie wzajemnej atrakcyjności i wzajemnego współzawodnictwa.

  • D. Easton uważał, że instytucje polityczne to jeden z trzech komponentów bez których uzyskanie stanu równowagi przez system polityczny nie jest byłoby możliwe.

  • Strukturami politycznymi są instytucje. Nie ma jednej definicji instytucji. Mamy definicje formalne (np. normy prawne. tradycyjne ujęcie instytucji) i nieformalne (np. normy społeczne, kulturowe, wzory zachowań, powtarzające się zachowania, niekoniecznie zdefiniowane prawnie)

  • Definicja instytucji: struktury i mechanizmy porządku społecznego i kooperacji regulujące i rządzące zachowaniem jednostki (ujęcie funkcjonalne)

Do góry