Ocena brak

Socjologia kultury

Autor /henio Dodano /10.04.2011

Styl życia- zespół codziennych zachowań, specyf dla danej zbiorowości lub jedn; char sp bycia odróżnia zbiorowość czy jedn od innej; zl z:

a) zachowań ludzi zróżn co do zakresu o formy

b) motywacji zachowań

c) funkcji rzeczy- rezultat, cel lub instrument zachowań

Perspektywa homo eligens- rozważania stylu życia, wyborów dok przez ludzi w życiu codziennym, z pkt widzenia wyborów dok przez ludzi

Kultura- jedna z rzeczywistości, w których żyje człowiek, sfera pośr między człowiekiem- systemem biol (org) a fiz otoczeniem tego sys; zł z: znaków, symboli, znaczeń, wzorów, uznawanych wartości, tworzy świat symboliczny

Warstwy kultury:

a)religijna b)estetyczna c)intelektualna

d)ideologiczna e)obyczajowa

Żółkiewski: styl kultury- ustrukturowanie, wyr w hierarchicznym uporządkowaniu wartości; styl życia- przejaw kolejnego etapu dokonywania wyborów.

Potrzeba- cecha, ze wzgl na którą war niezakłóconego funkcjonowania jest okr stan tego otoczenia.

Logiczna hierarchia potrzeb:

a) potrzeby, których niezaspokojenie prowadzi do unicestwienia sys(potrzeby podstawowe)

b)pociąga niemożliwość pełnienia przez sys pewnych funkcji

c)prowadzi do zakłóceń w pełnieniu przez sys pewnych funkcji

d)prowadzi do zakłóceń w rozwoju danego sys.

Klasyfikacja sys potrzeb:

a)poz komórkowo- molekularny ( zw z pr syntezy biochem, w ramach komórki)

b)poz organizmu(3 sys obiegu inf w org: inf gen, nerwowy, humoralny-zw z przekaz inf przez sys krwionośny)

c)poz populacji(funkcjonowanie gr społ, społeczeństwa, ludzkości)

d)poz biogeocenozy(poz organ żywej przyrody z biosferą jako całością)

Potrzeby psychiczne- cz potrzeb, których zaspokojenie doniosłe dla trwania i rozwoju jedn, gr społ, ludzkości

2 aspekty potrzeb psych:

a)potrzeby sys- świadomość ludzka(przekonania dot własnych potrzeb czy społ)

b)opinie jedn o tym, co jest potrzebne jej i jej gr społ

Inne rodz potrzeb: jednostkowe, społeczne, ekonomiczne, oświatowe, zdrowotne, kulturalne, itp.

Wartości- Tatarkiewicz 3 znaczenia:

a) w odn do własności rzeczy

b) własność +, albo + i -

c) węższe- gospodarcze albo szerokie-filozoficzne znaczenie

Podział poj wartości Najder:

a)ile coś jest warte, przekładalne na jedn miary lub porównania, wymierne liczbowo

b)rzecz lub cecha wartościowa, czemu wartość przypisujemy

c)myśl, która sprawia, że przedm, cechy, zdarzenia uznajemy za wartościowe

2 sp rozumienia wartości:

a)rozumienie przedm: rzeczy lub zjawisk ze wzgl na zdolność zaspokajania potrzeb danego sys

b)rozumienie podm: sąd, oceniający pewne rzeczy czy zj

Idea uniwersalności wartości:

a)założenie dot ludzkiej natury

b)antropologia społ i kult, etnologia- w zw istnieniem niezal od msc i czasu właściwości kultury ludzkiej

c)uniwersalność- postulat

Relacjonizm kult Kłoskowska: dominujące w antropologii kult stanowisko, relatywizowanie, odnoszenie kult do działania człowieka w społeczeństwie

Kryteria różnicujące optymizm/ pesymizm:

a)rodz (poglądy na nat świata, oceny okr wydarzeń, zj, faktów)

b)czasowe odn (oceny optymistyczne i pesymistyczne mogą być niezal od czasu, odn się do przeszłości, teraźniejszości, przyszłości)

c) przedm(rzeczowy- treść poglądu) lub podm pkt widzenia(char podmiotu na rzecz takiego poglądu)

Relatywność ocen zal od:

1)czyje dobro ma się na myśli

2)jaki sys wartości akceptuje się

3)od kontekstu ocenianej sytuacji

2 typy optymizmu/pesymizmu:

a)uogólniony: opinie wyr zadowolenie lub nie z obecnego życia, z perspektyw

b)jednostkowy: opinie wyr zadowolenie lub nie- dot jednostkowych faktów

Postawa- og wzgl trwałych, emocjon wyobrażeń o świecie lub obiektach, wyzn przez tę wiedzę i emocje dyspozycji do zachowywania w okr sp

Styl życia: perspektywa homo eligens

Kon homo eligens: 1)teza egzystencjalna: człowiek niesprowadzalny do sumy reakcji na uwarunkowania, bodźce

2)metodol: zrozumienie zj społ i psychol niemożliwe bez spojrzenia z pkt widzenia wyborów ludzi

Typy stylu życia:

a)w sytuacji ogran możliwości dokonywania wyboru

b)pol na unikaniu dokonywania wyboru

c)poszukiwanie drogi życiowej, naczelnych wartości

d)nastawiony na działanie- cel sam w sobie

e)nastawiony na zachowawczy skutek działań

f) nastawiony na działania prowadzące do zmiany

2 znaczenia sensu życia:

a)stwierdzenie, że rozumiemy siebie i innych, zj i wydarzenia

b)przekonanie, że warto żyć- uznanie celu za godny, by ku niemu dążyć

2 pkt widzenie wolnej woli:

a)całościowy(czy og przebieg i rezultat życia jest i w jakim stopniu zdeterminowany)

b)cząstkowy(czy działania są w pełni zdeterm, czy jest swoboda)

Bordieu

Habitus- społ ustanowiona natura, kompleks imperioryzacj- tendencji, postaw, dyspozycji uzew wprowadzonych w sferę ludzkich nawyków, decyduje o przynależności kl, awansie szkolnym i społ; powst- źródła społ-kult rezultat subiektywizacji obiektywności wyrażany w sp obiektywny; istota- steruje działaniami zmierzającymi do okr celu.

Droga kariery: przynależność do kl, warunki życia, kapitał dziedziczony, płeć, msc zamieszkania

Przemoc symbol- forma dominacji społ, narzędzie akceptacji/ dysymulacji obiektywnego stanu; symbol środkami legitymizuje i wzmacnia realną; podst jest autorytet szkolny/ kultury prawomocnej; zawsze ktoś jest ofiarą, niedopuszcza jedn do awansu; odczuwana inaczej w zal od pochodzenia

2 aspekty reralizacji:

1.wpajania kolejnym generacjom okr wartości- kszt ich habitusu

2.mechnizmy i szansy awansu szkolnego

Kryteria symbolu: semiotyczny char, zasada wyboru, ocena ważności, uznanie wartości, funkcja ekspresji.

2 strategie przedstawicieli kl zdminowanych:

1.dążenie do ułatwienia kult prawomocnej dzięki cz reformie sys szkolnego i popularyzacji pozaszkolnej

2.zastąpienie dawnej kult nową, własną zas arbitralności, ustanowienie własnej odmiany prawomocnej kult

Miracules- synowie chłopów i robotników osiągający uniwersyteckie st, robią karierę (dzięki wys inteligencji i pracy); mniejszy kapitał kult i szanse awansu.

Dziedzice- dzieci z kl wyższych o kapitale kult, prawomocna kult- spadek; więcej ich na najwyższych szczeblach.

Kultura uprawniona/ prawomocna- gust, zmienia się z wykszt, zal od pochodzenia, wychowania, szkoły, na początku wpajana przez rodziców, arbitralna- zal od kogoś

Koncepcja pola intelektualnego- centrum uwagi- ukł relacji społ między os realizującymi treści; przejście od zainteresowań odbiorczym uczestnictwem w kult do zainteresowania twórczością

Pole naukowe- przestrzeń gry- walki jedn o monopol autorytetu nauk- kompetencji i uprawnień.

Reprodukcja- podziałów/ hierarchii społ, odtwarzanie relacji między jedn przez nierówności, które utwierdza; odtw stos społ za pomocą sys oświaty (przez przemoc symbol; narzucenie przez dyscyplinę); służy utrwaleniu relacji między kl/ warstwami społ.

Podobne prace

Do góry