Ocena brak

SMIERSZ - kontrwywiad

Autor /xyz Dodano /01.03.2011

Oddział kontrwywiadu Ludowego Komisariatu Obrony ZSRR założo­ny 14 kwietnia 1943 r. i nazwany osobiście przez Józefa Stalina skrótem zawołania Smiert Szpio-nam (śmierć szpiegom); zastąpił organizację kontrwywiadowczą Osobyje Otdieły wsławioną w pierwszych miesiącach wojny ra-dziecko-niemieckiej bestialskim traktowaniem i masowymi egzeku­cjami żołnierzy Armii Czerwonej uciekających z pola bitwy, wycofu­jących się przed wojskami wroga lub poszukujących własnych od­działów.

Do chwili włączenia w maju 1946 r. do Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Smiersz odniósł duże sukcesy w zwalczaniu niemieckich dywer-santów i szpiegów, a także w utrzy­mywaniu dyscypliny w radzieckich wojskach (wg ocen zachodnich ok. 12% radzieckich oficerów i podofi­cerów było informatorami lub kon­fidentami). Przez cały okres działa-ności organizacją tą kierował gen. Wiktor Abakumow.

Podobne prace

Do góry