Ocena brak

Śmieci - składowanie i utylizacja

Autor /Kowal Dodano /31.01.2012

Corocznie ludzie na całym świecie wyrzucają miliardy ton śmieci. Jednakże nie wszystkie te odpadki są bezużyteczne. Niektóre materia­ły nadają się do przerobienia, inne można spalić, aby uzyskać energię,
Śmieci są użytecznym źródłem surowców, jednakże zbieranie ich wymaga dużych na­kładów kosztownej, ręcznej pracy. W kra­jach rozwiniętych odpadki z domów czy sklepów są zbierane do plastykowych worków lub kubłów i zwykle cotygodniowo wywożone przez przed­siębiorstwo sanitarne dysponujące odpowiednimi śmieciarkami. Gdzieniegdzie zamontowano pneu­matyczne instalacje przesyłające odpadki domowe systemem rur bezpośrednio na miejscowe wysy­pisko. Inny system polega na tym, że śmieci do­mowe przechodzą przez specjalną komorę pod budynkiem. Komora ta jest opróżniana przez po­jazd z pompą do zasysania śmieci.
Innym sposobem jest sortowanie odpadków. W wielu krajach mieszkańcy są zachęcani do wstępnego sortowania śmieci przed ich wyrzuce­niem. Bywa, że władze lokalne żądają, by miesz­kańcy osobno składowali zużyty papier i szkło. W niektórych miastach wystawiane są specjalne pojemniki na zużyte opakowania szklane. Są one zabierane do hut szkła, mielone i używane do pro­dukcji nowych wyrobów szklanych. Dalsze osz­czędności uzyskuje się wystawiając osobne po­jemniki na szkło brązowe, zielone i przezroczyste, tak aby nie trzeba było sortować go w hucie.

Podobne prace

Do góry