Ocena brak

Służba konsularna - Funkcje konsularne: Zadania służby konsularnej

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Różnią się od zadań służby dyplomatycznej. Stąd też różnica w ich sytuacji prawnej. W odróżnieniu od przedstawicieli dyplomatycznych, będących reprezentantami politycznymi swoich rządów, są konsulowie funkcjonariuszami swego państwa, stale przebywającymi w określonym miejscu na terytorium drugiego państwa, za jego zgodą, w celu wykonywania na jego terytorium w określonym okręgu pewnych funkcji administracyjnych związanych z ochroną interesów swego państwa i jego obywateli. Nieraz jednak w praktyce obie gałęzie służby zagranicznej państwa: dyplomatyczna i konsularna ulegają stopnieniu i są wykonywane przez te same organy lub osoby.

Do tego jest jednak wymagana zgoda państwa przyjmującego. Obecnie ukształtowała się powszechna praktyka, że w stolicach państw funkcje konsularne są przeważnie wykonywane przez wydziały konsularne ambasad w miejsce odrębnych placówek konsularnych. Funkcje konsulów określane są przez odnośne dwustronne konwencje bądź przez ustawodawstwo wewnętrzne poszczególnych państw. Działa to również międzynarodowe prawo zwyczajowe oraz Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych z 1963r. Funkcje te obejmują:

ochronę interesów państwa wysyłającego, jego obywateli i interesów osób prawnych w państwie pobytu, popieranie rozwoju stosunków gospodarczych, kulturalnych i naukowych między oboma państwami, rozwijanie pomiędzy nimi wszelkimi innymi sposobami przyjaznych stosunków, zapoznawanie się wszelkimi prawnie dozwolonymi środkami z warunkami i rozwojem życia gospodarczego, kulturalnego i naukowego w państwie pobytu, przesyłanie w tych sprawach sprawozdań swemu rządowi i udzielanie informacji osobom zainteresowanym, wydawanie paszportów konsularnych własnym obywatelom zamieszkałym za granicą oraz wiz wjazdowych i tranzytowych cudzoziemcom, udzielanie pomocy i opieki swym obywatelom, występowanie w charakterze notariusza i urzędnika stanu cywilnego (uwierzytelnianie podpisów i przekładów, udzielanie ślubów, rejestracja urodzeń własnych obywateli itp.), ochronę interesów własnych obywateli odnośnie spadków na terytorium państwa pobytu, ochronę interesów małoletnich i ubezwłasnowolnionych, zwłaszcza gdy zachodzi konieczność ustanowienia opieki lub kontroli, reprezentowanie w ramach obowiązującego w państwie pobytu ustawodawstwa przed jego sądami i władzami administracyjnymi nieobecnych obywateli własnego państwa w celu zabezpieczenia ich praw i interesów, doręczanie pism sądowych i pozasądowych oraz wykonywanie rekwizycji sądowej zgodnie z obowiązującymi porozumieniami międzynarodowymi, wykonywanie prawa kontroli i inspekcji w odniesieniu do statków i samolotów swego państwa oraz ich załóg, udzielanie im pomocy, badanie i wizowanie ich dokumentów pokładowych oraz, przy zachowaniu uprawnień państwa przyjmującego, przeprowadzanie dochodzeń dotyczących wypadków, które miały miejsce w czasie podróży, a także rozstrzyganie sporów wszelkiego rodzaju między kapitanem, oficerami i marynarzami, wykonywanie wszelkich innych funkcji zleconych placówce konsularnej przez państwo wysyłające, wykonywaniu których nie sprzeciwia się państwo przyjmujące

Podobne prace

Do góry