Ocena brak

Skutki wprowadzenia stanów nadzwyczajnych

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego zmienia układ kompetencji organów państwowych. Zmiana polega na wzmocnieniu organów wykonawczych.

Jeżeli w czasie stanu wojennego wystąpi konieczność obrony, wtedy kieruje nią Prezydent z Radą Ministrów, co polega na:

-postanawianiu na wniosek Rady Ministrów o przejściu organów władzy publicznej na określone stanowiska kierownicze

- postanawianiu na wniosek Rady Ministrów o stanach gotowości bojowej Sił Zbrojnych RP i określeniu jej zadań

-mianowania na wniosek Prezesa Rady Ministrów Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych a na wniosek tego Dowódcy zatwierdzeniu planów operacyjnych użycia sił zbrojnych.

Rada Ministrów w stanie wojennym może:

-zawiesić funkcjonowanie władzy publicznej w strefie działań zbrojnych

-przekazać organom wojskowym określone kompetencje organów władzy publicznej w tej strefie.

W czasie stanu wyjątkowego kontrolę wykonuje:

-Prezes Rady Ministrów-w przypadku wprowadzenia stanu na większym niż obszar województwa

-właściwy wojewoda- w przypadku wprowadzenia stanu na obszarze części lub 1 województwa

W czasie stanu klęski żywiołowej kierują

-wójt burmistrz, prezydent miasta-jeśli stan jest wprowadzony na obszarze gminnym

-starosta jeśli stan jest wprowadzony na obszarze więcej niż 1 gminy wchodzącej w skład powiatu

-wojewoda jeśli stan jest wprowadzony na obszarze więcej niż 1 powiatu wchodzącego w skład województwa

minister do którego należy zapobieganie skutkom danej klęski żywiołowej.

Konstytucja ogranicza na czas trwania stanu nadzwyczajnego uprawnienia ustawodawcze parlamentu zakazując zmiany swych przepisów a także ordynacji wyborczych do Sejmu i Senatu i organów samorządowych. Wybory do organów mogą być przeprowadzenia terenach nie objętych stanem nadzwyczajnym.

Stan nadzwyczajny wprowadza ograniczenia praw obywateli. Zakres ograniczeń wolności i praw człowieka w czasie każdego ze stanów nadzwyczajnych określają odpowiednia ustawy. Ograniczeniom podlegają wszyscy osoby fizyczne zamieszkałe na stałe lub czasowa na danym obszarze na którym został wprowadzony stan.

Podobne prace

Do góry