Ocena brak

Skutki procesowe wniesionego odwołania i zażalenia (problem suspensywności środka prawnego)

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

1) Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu

2)Wniesione w terminie odwołanie wstrzymuje wykonanie decyzji

Przepisów tych nie stosuje się jednak gdy:

-decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności

-decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy

Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. Organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Podobne prace

Do góry