Ocena brak

Skutki prawne zgonu posiadacza rachunku bankowego

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Ustawodawca odstąpił natomiast od ograniczenia swobody posiadacza, polegającego na określeniu kręgu osób, które mogą być beneficjentami bankowego zapisu na wypadek śmierci.

Bank ma obowiązek wypłacenia tych kwot takiej osobie w granicach, w jakich wydatki odpowiadają zwyczajom w środowisku zmarłego. Osoba taką może być konkubina czy inna osoba, która koszty te poniosła. Żadne ograniczenia dotyczące kręgu osób uprawnionych nie mają tu zastosowania.

Może się zdarzyć, iż nastąpi zbieg czasowy roszczeń z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu oraz wykonania zapisu bankowego na wypadek śmierci, a stan środków na rachunku nie wystarcza na zaspokojenie obu roszczeń w całości ( jeśli bowiem bank otrzyma wcześniejsze żądanie zapisu bankowego, to on wypłaci w całości środki objęte zapisem – w granicach salda rachunku, a żądanie wypłaty z rachunku środków pieniężnych na pokrycie kosztów pogrzebu zrealizowane będzie najwyżej w części.

Podobne prace

Do góry