Ocena brak

SKUTKI PRAWNE ORZECZEŃ TK

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

A). Orzeczenia TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życic konstytucji orzeczenia TK o niezgodności z konstytucją ustaw uchwalonych przed dniem jej wejścia w życic nic są ostateczne i podlegają rozpatrzeniu przez Sejm, który może odrzucić to orzeczenie 2\3 głosów ( nie dot. to odpowiedzi do pytań prawnych ). Orzeczenie TK które nie zostało rozpatrzone przez Sejm w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia sejmowi lub rozpatrzone zostało ale Sejm nie zmienił lub nie uchylił przepisów z konstytucją niezgodnych jest ostateczne i powoduje uchylenie ustawy lub tych przepisów z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

B), Jeżeli TK uznał za niezgodną z konstytucją ustawę której Prezydent odmówił podpisania wtedy zamyka się postępowanie ustawodawcze. Jeżeli niezgodność dotyczy poszczególnych przepisów. Prezydent może podpisać ustawę z pominięciem tych przepisów albo zwraca Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

C. Sad który prowadzi ewidencję partii w razie wątpliwości co do zgodności celów partii z konstytucją przekazuje sprawa do TK. Jeżeli TK potwierdza to sąd prowadzący ewidencję niezwłocznie skreślają.

D). Orzeczenia TK- nic mają retroaktywnego charakteru chyba że wchodzą w życic w dzień ogłoszenia ale TK może ustalić inny termin ( ustaw do 18 miesięcy, inny akt do 12 ). W przypadku orzeczeń które wiążą się z finansami nieprzewidzianymi w budżecie to termin po opinii RM.

E). Orzeczenia o niezgodności z konstytucją, umową międzynarodową, ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego wydano prawomocne orzeczenie sądowe jest podstawą do wznowienia postępowania.

Podobne prace

Do góry