Ocena brak

Skutki OVERTRADINGU.

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

Sytuacja overtradingu zawsze ma dla przedsiębiorstwa poważne konsekwencje.

Poważne problemy z płynnością, pojawiają się w przedsiębiorstwie mającym kłopoty z wywiązywaniem się z bieżących zobowiązań finansowych: płace pracowników, płatności dla wierzycieli, opłacanie nakładów, podatków, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych pracowników oraz podatku od spółek i innych opodatkowanych dochodów. Przedsiębiorstwo zamiast koncentrować się na próbach zaspokojenia żądań wierzycieli przy zbyt małych zasobach, powinno skoncentrować się zarządzaniu częściami przedsiębiorstwa przynoszącymi zysk.

Innym ważnym aspektem kłopotów z płynnością powodowanych prze overtrading jest to, że nie wywiązanie się z w/w zobowiązań płatniczych może doprowadzić do wszczęcia postępowania upadłościowego.

Spadek rentowność i efektywności, problemy płynnościowe pojawiające się w wyniku nadmiernego rozwinięcia działalności są powszechnie dostrzegane, jednak nie dostrzega się ich wpływu na rentowność i efektywność przedsiębiorstwa. Zyskowne przedsiębiorstwo może w wyniku zaistnienia overtradingu stwierdzić, że zaczyna mieć kłopoty z rentownością. Wszystko to związane jest z zastosowaniem nieprawidłowej struktury kapitału, ale tylko zwiększone obciążenie odsetkami pociąga za sobą wzrost ryzyka finansów. Pozostałe zwiększają ryzyko działalności przedsiębiorstwa i negatywnie wpływają na poziom jego zysku operacyjnego.

Symptomy tego zjawiska, które można dostrzec analizując rachunki przedsiębiorstwa znajdującego się w stanie overtradingu:

  1. szybki wzrost sprzedaży, często połączony ze spadkiem marży zysku

  2. słaby (lub niewystarczający) wzrost dochodu zatrzymanego w przedsiębiorstwie. Wzrost aktywów będzie wówczas na większą skalę finansowany z kredytu kupieckiego lub overtradingu bankowego

  3. szybki wzrost środków obrotowych (zapasów i dłużników) oraz ewentualnie środków trwałych

  4. spadek niezależności (dłużników) bez zmniejszenia poziomu overtradingu w banku

  5. pogorszenie się wskaźników płynności.

Podobne prace

Do góry