Ocena brak

Skutki niezachowania formy pisemnej umowy o pracę

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, to pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia, co do rodzaju umowy oraz jej warunków. Mając na uwadze ochronę interesów osoby wykonującej pracę bez podstawy prawnej Kodeks pracy nie przewiduje rygoru nieważności umowy o pracę zawartej w innej formie niż forma pisemna. Pracodawca ma wtedy obowiązek dostarczenia pracownikowi pisemnego dowodu jej zawarcia.

Podobne prace

Do góry