Ocena brak

Skutki nabycia spadku

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Nabycie spadku przez jego przyjęcie powodowało objęcie ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego (uniwersalna sukcesja spadkowa), w razie współdziedziczenia prawa przechodziły na kilku spadkobierców. Majątek odziedziczony łączył się z majątkiem własnym spadkobiercy w jedną całość (confusio bonorum), którą zarządzał i odpowiadał spadkobierca.

Spadkobierca posiadał prawo składania skarg (np. rei vindicatio; in personam) z różnych wierzytelności i innych praw wchodzących w skład masy spadkowej. Poza tym przysługiwała mu skarga z tytułu praw do spadku hereditatis petitio o wydanie całości spadku przeciwko posiadaczowi spadku nie mającego tytułu prawnego (pro herede possessor; pro possessore possessor). Odpowiedzialność takich posiadaczy zależała od ich dobrej lub złej wiary. Bonorum possessor mógł uzyskać interdykt quorum bonorum i jego drogą ubiegać się od posiadacza wydania rzeczy; lub w stosunku do praw należących do spadku mógł uzyskać od pretora skargi (actiones utiles) oparte na fikcji, że jest cywilnym spadkobiercą heres.

Podobne prace

Do góry