Ocena brak

Skutki kontroli społecznej, konformizacja zachowań, znaczenie kontroli wewnętrznej

Autor /bob Dodano /12.04.2011

1) Komformiz a więc postawę ścisłego podporządkowania się zwyczajom, normom, i poglądom funkcjonujących w danej grupie społecznej. Wymuszony społecznymi mechanizmami i wywieraniem presji

2) Kształtowanie zachowania w sposób społecznie pożądany

3) Całokształt oddziaływań zapewnia zgodność zachowań z normami społecznymi

4) Respektowanie zachowań przypisanych przez normy ogólne, uznane w danej sytuacji –poprzez wpływy, jakie grupa społeczna wywiera na swych członków.

5) Społeczne reguły i zakazy przyczyniają się do utrzymania porządku społecznego.

Można mówić o kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Kontrola wewnętrzna uruchamiana jest w psychice jednostki. Wyraża się ona w działaniu sił, które powstrzymują ją przed naruszeniem norm albo wywołują nieprzyjemne stany emocjonalne. Dzieje się tak, gdyż normy te zostały przez człowieka zinternalizowane i stały się częścią jego osobowości. Zachowanie zgodne z normami jest czymś naturalnym — przebiega automatycznie i bezrefleksyjnie. J. Szczepański uważa, że ten rodzaj kontroli wykorzystuje psychospołeczny mechanizm społecznej kontroli.

Kontrola wewnętrzna  - to te oddziaływania regulacyjne, które płyną z psychiki działającej jednostki, to te wszystkie siły, które powstrzymują jednostkę przed naruszeniem wymagań systemu normatywnego, a w wypadku ich naruszenia rodzą niemiłe dla jednostki stany emocjonalne. Podstawą kontroli wewnętrznej jest proces interioryzacji norm i wartości kulturowych. Norma staje się w wyniku interioryzacji częścią osobowości. Nie jest już dla jednostki zewnętrznym regulatorem, staje się konstytutywnym elementem jaźni. Wartość kulturowa nie jest już tylko celem, do którego należy dążyć, celem narzucanym z zewnątrz, staje się przedmiotem rzeczywistych dążeń.  Zachowanie zgodne z normą czy wartością interioryzowaną przebiega bezrefleksyjnie, spontanicznie, automatycznie, jest dla danej jednostki zachowaniem "normal-nym", codziennym, naturalnym.

Interioryzacja norm i wartości kulturowych jest efektem wielkiego procesu socjalizacji, wprowadzania jednostki w całokształt kultury społeczeństwa, w którym przyszło jej żyć, adaptowania jej psychiki i zachowań do nakazów społecznego świata. Można, więc z niewielkim uproszczeniem powiedzieć, że ostateczne źródło kontroli społecznej w jej formie wewnętrznej tkwi w tych działaniach społecznych, które w procesie socjalizacji doprowadziły do interioryzacji przez jednostkę znanych norm i wartości.

Podobne prace

Do góry