Ocena brak

Skutki konfliktów zbrojnych

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

(negatywne): - ofiary zarówno wśród żołnierzy jak i cywilów;- zniszczenia terenów oraz zabudowań;- "niebezpieczne" pozostałości (m.in. pola minowe);często nowopowstałe zaognienia sytuacji (np. zajęcie terenów należących do innej nacji może spowodować wzrost antagonizmów etnicznych).*Wojny bezpośrednio i pośrednio oddziałują na wszystkie płaszczyzny i rodzaje stosunków międzynarodowych oraz na wielu ich uczestników. Najbardziej istotnym i spektakularnym skutkiem konfliktów zbrojnych są jednak często duże straty ludnościowe, jakie one powodują.

Ogólna liczba zabitych w wojnach toczących się po 1945 r. nie jest znana. Istniejące próby obliczeń wskazują na dość duże różnice. Najniższe szacunki mówią o 12 mln zabitych w wojnach regularnych i domowych. Najwyższe oscylują wokół 35 mln ofiar. Wszystkie dane mają jednak charakter orientacyjny, ponieważ brak jest materiałów wyjściowych. W większości krajów Trzeciego Świata, gdzie rozgrywa się gros wojen, nie prowadzi się na ten temat żadnych statystyk. Konflikty zbrojne prowadzą do demoralizacji społeczeństw. W niektórych krajach długoletnie wojny niszczą wszelkie struktury społeczne. Doprowadzają do ujawnienia się najniższych instynktów. Są pożywką dla dyktatorskich rządów.

Nierzadko liczba uczestniczących w konflikcie stron, aspiracje przywódców politycznych i dowódców wojskowych oraz ingerencje zewnętrzne doprowadzają do sytuacji wręcz uniemożliwiającej zawarcie pokoju. Konflikty takie muszą wówczas trwać tak długo, aż wyczerpią się siły i motywacje walczących. Przykładem takiej wojny jest ostatnio konflikt w Jugosławii czy wojna w Afganistanie. Dowodów demoralizacji społeczeństw i pewnych kręgów elit politycznych mogą też dostarczyć kraje kontynentu amerykańskiego -Nikaragua, Peru czy Kolumbia. Wojny stanowią podłoże takich patologii społecznych, jak np. narkomania, rozbudzona nadmiernie skłonność do agresji, nacjonalizm czy szowinizm narodowy. Ze zjawiskami tymi zetknęły się m.in. armie interwencyjne w Wietnamie i Afganistanie. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Rosji pojawiła się stosunkowo duża grupa kombatantów dotkniętych syndromem wojny. Mają oni ciągle trudności z ponowną asymilacją w swoich społeczeństwach.

Coraz częściej sygnalizowanym problemem jest też udział w wojnach dzieci. Zwłaszcza partyzantki wywodzące się z różnych lewackich ruchów ideowych specjalizowały się w zaciągach dzieci do oddziałów zbrojnych. Po przeszkoleniu ideologicznym i militarnym uczestniczyły one w regularnych walkach, wyróżniając się poświęceniem i odwagą. Podobny sposób werbunku miał również miejsce w Iranie podczas wojny z Irakiem. Oblicza się, że na świecie służy obecnie z bronią w ręku około 200 tyś. dzieci. Wiele z nich brało udział w masakrach i czystkach etnicznych. Skutki tego zjawiska dla Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej mogą być dalekosiężne i tragiczne.

Bardzo duży wpływ wywierają też konflikty zbrojne na ekonomikę wielu krajów. Brak poczucia bezpieczeństwa często powoduje nadmierne zbrojenia i osłabienie przez to możliwości rozwojowych państw. Jest to szczególnie widoczne w krajach Trzeciego Świata. Konflikty zbrojne i wyniesione z nich doświadczenia wpływają też na świadomość narodów i ich elit polityczno-wojskowych. Pogłębiają kompleksy, utrwalają stereotypy, przyczyniają się do militaryzacji społeczeństw i ich grup przywódczych. Nierzadko decydują o podjęciu zadań, które mają charakter wyjątkowo niebezpieczny, np. prób produkcji broni jądrowej czy chemicznej.

Podobne prace

Do góry