Ocena brak

Składy orzekające TK

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Trybunał orzeka w pełnym składzie (co najmniej 9 sędziów) w sprawach:

  1. sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa,

  2. o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP oraz powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta RP,

  3. zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,

  4. z wniosku Prezydenta o stwierdzenie zgodności ustawy z Konstytucją przed jej podpisaniem lub umowy międzynarodowej przed jej ratyfikacją,

  5. o szczególnej zawiłości (z inicjatywy Prezesa Trybunału).

Trybunał orzeka w składzie 5 sędziów w sprawach:

  1. zgodności ustaw albo ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją,

  2. zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,

Trybunał orzeka w składzie 3 sędziów w sprawach:

  1. zgodności innych aktów normatywnych z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,

  2. zażaleń na odmowę nadania biegu wnioskom o stwierdzenie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,

  3. wyłączenia sędziego.

Sędziów do składu orzekającego Trybunału, w tym przewodniczącego składu i sędziego sprawozdawcę, wyznacza Prezes Trybunału. Skarga konstytucyjna jest rozpatrywana w składzie 5 lub 3 sędziów (w zależności od rangi zakwestionowanego aktu normatywnego).

Podobne prace

Do góry