Ocena brak

Skład Trybunału Obrachunkowego

Autor /Kazik Dodano /21.07.2011

 • jeden obywatel z każdego państwa członkowskiego (a więc w skład wchodzi 27 członków), członkowie TO są mianowani na okres sześciu lat, a spośrób siebie wybierają prezesa ( obecnie jest nim de Silva Caldeira), na okres 3 lat, mandat członków Trybunału jest odnawialny

 • kadencja członka TO rozpoczyna się w dniu ustalonym w tym celu w akcie mianowania lub, w przypadku braku ustalonej daty, od daty tego aktu

 • Rada Unii, stanowiąc większością kwalifikowaną po konsultacji z PE, przyjmuje listę członków, sporządzoną zgodnie z propozycjami każdego z państw członkowskich

 • członkowie TO są wybierani spośród osób, które wchodzą lub wchodziły w swych krajach w skład organów kontroli zewnętrznej lub mających szczególne kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska. Ich niezależność musi być niekwestionowana.

 • obywatelem PL zasiadającym w Trybunale jest Jacek Uczkiewicz

 • poza przypadkami normalnej wymiany lub śmierci, funkcja członka TO kończy się z chwilą jego rezygnacji lub dymisji, orzeczonej przez TS

 • członkowie TO mogą być zdymisjonowami ( a także pozbawieni prawa do emeryturu lub innych przywileji), gdy TS stwierdzi, na żądanie TO, że przestali odpowiadać wymaganym warunkom lub czynić zadość zobowiązaniom wynikającym z ich urzędu

 • decyzja o przekazaniu sprawy do TS w celu pozbawienia członka, którego dotyczą informacje, jego stanowiska i/lub prawa do emerytury lub innych przysługujących mu świadczeń, jest podejmowana w głosowaniu tajnym, większością czterech piątych głosów członków TO. Członek, którego dot. informacje, nie bierze udziału w głosowaniu

 • członkowie TO są w pełni niezależni w wykonywaniu swych funkcji w ogólnym interesie Wspólnoty, nie zwracają się o instrukcje ani nie przyjmują ich od żadnego rządu ani jakiegokolwiek organu, powstrzymują się od wszelkich czynności niezgodnych z charakterem ich funkcji

 • członkowie nie mogą podczas pełnienia swych funkcji wykonywać żadnej innej zarobkowej lub niezarobkowej działalności zawodowej, obejmując stanowiska, uroczyście zobowiązują się szanować, w trakcie pełnienia funkcji i po ich zakończeniu zobowiązania z nich wynikające (zwłaszcza obowiązki uczciwości i roztropności przy obejmowaniu pewnych stanowisk lub przyjmowaniu pewnych korzyści po zakończeniu funkcji

 • do członków stosuje się także postanowienia Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, które mają zastosowanie do sędziów TS.

Podobne prace

Do góry