Ocena brak

Skład RM

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Rada Ministrów jest organem kolegialnym. Nie można jej jednak traktować jako jednolitego kolegium złożonego z równouprawnionych członków, tak jak traktuje się np. Sejm. Rada Ministrów składa się z:

  1. Prezesa Rady Ministrów,

  2. ministrów (art. 147 ust. 1) – Konstytucja różnicuje tę kategorię członków rządu, bo mówi o ministrach kierujących określonymi działami administracji oraz o ministrach wypełniających zadania zlecone im przez Prezesa RM. Podział ten pokrywa się z tradycyjnym rozróżnieniem na ministrów resortowych i ministrów bez teki (przyznanie im zadań musi być dokonane w formie rozporządzenia). Obecnie jest 15 ministrów resortowych oraz jeden ministerczłonek RM (bez teki),

  3. wiceprezesi – mogą się znaleźć w składzie rządu, na ogół pełnią jednocześnie stanowisko ministra,

  4. przewodniczący komitetów określonych w ustawach.

Podobne prace

Do góry