Ocena brak

Skład Komitetu Regionów

Autor /Kazik Dodano /21.07.2011

  • składa się z przedstawicieli wspólnot regionalnych i lokalnych, posiadających mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej bądź odpowiedzialnych politycznie przez wybranym zgromadzeniem

  • tak jak w przypadku KES, Traktat stanowi, że liczba członków KR nie może przekroczyć 350. Obecnie w skład komitetu wchodzi 344 członków, każdy z nich ma jednego zastępcę. Tak jak w KES - PL ma 21 miejsc, najwięcej posiadają Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Włochy – po 24 miejsca, a najmniej ma Malta – 5 miejsc.

  • Członkowie Komitetu i w równej liczbie zastępcy członków są mianowani na okres czterech lat, ich mandat jest odnawialny. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, przyjmuje listę członków oraz zastępców członków, zgodnie z propozycjami każdego z p. członkowskich

  • Członkowie KR nie mogą być równocześnie członkami PE

  • Kadencja członka lub zastępcy kończy się w wyniku rezygnacji, śmierci oraz wskutek wygaśnięcia mandatu, który stanowił podstawę ich wyboru do Komitetu. Są oni wówczas zastępowani na czas pozostający do zakończenia kadencji, zgodnie z tą samą procedurą

  • Członków nie wiąże żadna instrukcja, w ogólnym interesie Wspólnoty są oni w pełni niezależni w wykonywaniu swych funkcji. Członkowie i ich zastępcy korzystają z przywilejów i immunitetów określonych przez Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich

  • Zasady i tryb wyznaczania kandydatów na przedstawicieli PL w Komitecie określa ustawa z 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Zgodnie z ustawą Rada Ministrów przedkłada Radzie UE wniosek zawierający listę 21 kandydatów na członków i 21 kandydatów na zastępców członków

  • Kandydatów na członków i na zastępców członków wyznacza się spośród osób będących radnymi gminy, powiatu lub województwa, wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), członkami zarządu powiatu lub województwa

  • Rada Ministrów na liście umieszcza kandydatów na członków i na zastępców członków, wyznaczonych przez określone organizacje reprezentowane w Komisji Wspólnej. Strona samorządowa Komisji Wspólnej zapewnia reprezentowanie przez kandydatów na członków i na zastępców członków w KR wszystkich województw

Podobne prace

Do góry